Hoppa till innehållet

Arrendering

Barn på lekplats

De allmänna områden som staden äger kan hyras för många olika ändamål, bland annat för stadsodling, cirkus eller tivoli eller hundträning. Även vattenområden kan hyras. Det är även fråga om arrendering när ett daghem anhåller om rätt att använda stadens allmänna park som lekplats eller hyra en tilläggsgård för daghemmets eget bruk.

Om man vill använda en gata eller en park som arbetsområde, ska anmälan till staden göras om användningen av området. Anmälan behövs till exempel när en gata eller park används för flytt, lyftarbete, placering av växelflak, fastighetsrenovering, snöfällning, film- eller tv-produktioner.

Anvisningar om hyrning av tomtmark för tillfälligt bruk finns på sidan Tomter och utveckling av markegendom.

COVID-19: Befrielse från arrende och övrig hyra för ringa nyttjande av ett område

Staden har beslutat att ge företag och föreningar med arrendeavtal eller hyresavtal med staden om ringa nyttjande av ett område befrielse från betalning av arrende respektive hyra. Beslutet om befrielse från betalning gäller inte den avgift för användning av området i fråga som tas ut utgående från lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden.

Befrielsen från betalning är ett sätt att stödja överlevnaden av livskraftiga företag med ekonomiska svårigheter utan hyrestagarnas egen förskyllan på grund av coronaepidemin, samt förhindra att företag som är hyrestagare hos Helsingfors stad hamnar i kassakris.

Befrielse från betalning ska ansökas med ansökningsblanketten (pdf) på denna sida. Ifall området har hyrts ut med samma avtal åt flera hyrestagare, ska de alla lämna en gemensam ansökan. Ansökan ska ges till staden senast 31.5.2020, om tidsfristen för ansökan inte förlängs.

Grunder för befrielsen

Befrielsen berör hyrestagare som använder området och/eller byggnaden i området främst inom följande sektorer eller i syften som direkt anknyter till dessa sektorer:

  • Restauranger, caféer och annan motsvarande matservice samt till dessa hörande partihandel
  • Konst-, musik- och evenemangsverksamhet samt program- och festtjänster
  • Accelerator- och tillväxttjänster inom näringslivet samt annan verksamhet som främjar nytt entreprenörskap
  • Motions- och hälsotjänster (inte läkarcentraler m.m.)
  • Inkvarterings-, hotell- och turistverksamhet

Även företag och föreningar, som är verksamma i andra sektorer än de som nämnts ovan och som har ett arrendeavtal eller ett annat hyresavtal om ringa nyttjande av området med staden, kan beviljas befrielse från hyra helt eller delvis, dock för högst 3 månader, ifall det på grund av coronaepidemin är särskilt motiverat. För att beviljas befrielse från betalning förutsätts att hyrestagaren kan påvisa att situationen har haft en betydande inverkan på företagets omsättning, eller en annan särskilt negativ inverkan på företagets verksamhetsförutsättningar.

Hyrestagaren ska bifoga sin ansökan till staden ett utlåtande från revisorn eller, om lagstiftningen inte förutsätter en revisor, bokföraren gällande coronasituationens inverkan på företagets omsättning och/eller företagets verksamhetsförutsättningar.

Ansökan kan inlämnas med ett utlåtande från revisorn/bokföraren för en enda månad. I så fall ska ansökan på eget initiativ kompletteras inom två månader med ett utlåtande för tre månader från att ansökan lämnats in. Befrielsen kan inte beviljas för sådana månader för vilka revisorns/bokförarens utlåtande inte har framställts.

Tiden för befrielse från betalning samt förhinder för beviljandet av befrielsen

Efter att grunderna som nämns ovan i punkt 1–2 uppfylls befrias tomtarrendatorn helt från sin skyldighet att betala arrende under en period på tre eller färre månader.

  • Månaderna som befrielsen gäller är till en början april, maj och juni.
  • staden kan också kreditera hyran för 3 (eller färre) senare månader än april, maj och juni, ifall det av tekniska orsaker är motiverat.
  • Utgående från stadens omdöme kan månadshyran också räknas ut genom att dividera årshyran för tomten år 2020 med 12 månader.

Staden förbehåller sig rätten att avslå ansökan om befrielse från betalning delvis eller helt i åtminstone följande situationer:

  • Hyrestagaren har inte skött sina förpliktelser enligt hyresavtalet, till exempel ifall det finns andra obetalda fakturor än för april, maj och juni.
  • Det är uppenbart att coronaepidemin, på grund av arrendatorns säsongsbaserade verksamhet eller av någon annan orsak, inte haft någon betydande inverkan på arrendatorns affärsverksamhet.  

 Handläggning av ansökan

När ansökan anländer läggs ett förbud mot indrivning på fakturorna för april, maj och juni medan ansökan handläggs, om inte hyresgivaren meddelar hyrestagaren något annat. Förbudet mot indrivning är i kraft medan ansökan handläggs. Hyrestagaren behöver alltså inte skilt ta kontakt om att komma överens om betalningstid för fakturor för april, maj eller juni. Ifall man redan kommit överens om betalningstid för dessa räkningar, iakttas denna tid medan ansökningen handläggs.

Hyrestagaren måste iaktta anvisningarna från enheten för användning och tillsyn av områden.  Arrendatorn är också skyldig att, utöver ansökan och de utredningar som förutsätts i den, på begäran lämna in alla nödvändiga ytterligare utredningar för handläggningen av ansökan om befrielse från betalning.  Staden har rätt att avslå ansökan ifall hyrestagaren inte inom rimlig tid lämnar in utredningarna som begärts.

Staden förbehåller sig rätten att indriva hyran jämte dröjsmålsränta ifall det visar sig att de uppgifter hyrestagaren gett som grund för befrielsen från betalning varit falska.

Foto: Susanna Karhapää, Helsingfors stads mediebank08.05.2020 11:03