Hoppa till innehållet

Fortlöpande tomtansökning

Helsingfors stad reserverar och överlåter merparten av bostadstomterna utgående från allmänna tomtansökningar som separat utlyses som anhängiggjorda, anmälningsförfaranden som kompletterar dessa samt tävlingar.

Tomter för vilka det vid överlåtelseförfarandena ovan inte hittats verkställare (reserverare) över-förs till fortlöpande tomtansökning. Alla intresserade kan ansöka om tomterna som finns i den fortlöpande tomtansökningen. Man kan ansöka om tomterna under minst fyra veckor efter da-gen för offentliggörandet. Listan med tomter för fortlöpande tomtansökning uppdateras när tomterna kan överföras till ansökningen.

Ansökning om tomter

När man ansöker om tomter som finns i den fortlöpande ansökningen ska man använda det bifogade formuläret och ansökan ska bifogas de utredningar och handlingar som begärs. Ansökningar som lämnas in på annat sätt beaktas inte vid beredandet av förslag till reserveringar av tomter under fortlöpande ansökning – de handläggs i samband med de centraliserade allmänna tomtansökningar som separat utlyses som anhängiggjorda.

Tomtansökningens upphörande och beredelse av förslag till reservering

Ansökningen av tomter som överförts till den fortsatta tomtansökningen fortsätter för deras del tills det har kommit in tillräckligt många ansökningar som bedöms bli godkända och som behövs för beredandet av förslag till reservering. När antalet ansökningar bedöms vara tillräckligt fastställer tomtenheten ett datum för tomten ifråga och ansökningarna ska lämnas in före detta datum. Tidsfristen är cirka två till tre veckor efter att annonsen publicerats och anges skilt för varje tomt som listas under den fortsatta tomtansökningen. När tidsfristen har löpt ut tas tomten bort från den fortlöpande tomtansökningen och ansökningar som lämnats in efter detta datum kan lämnas obeaktade vid beredandet av förslag till reservering.

Oberoende av vad som sagts ovan kan man under alla förhållanden ansöka om dessa tomter under minst fyra veckor efter att de för första gången annonserats för ansökning.

Beredande av reserveringsförslag och överlåtelse av tomter

Förslag till reservering av tomter bereds främst utgående från ansökningarna som fåtts inom tidsfristen ovan samt från eventuella fortsatta förhandlingar. Förslagen till reserveringar bereds vid tomtenhet och stadsmiljönämnden fattar beslut om reserveringarna. Om man föreslår att en tomt reserveras för produktion av hyresbostäder under statsbidrag beslutar stadsstyrelsen om reserveringen. En förutsättning för ett positivt förslag till reservering av en tomt är bland annat att projektet ifråga verkställer stadens bostadspolitiska mål samt att den förslagna mottagaren av reserveringen har skött sina samhälleliga skyldigheter, har tillräckliga ekonomiska och andra resurser samt tillräcklig teknisk kompetens för genomförande av byg-gande på tomten som reserveras.

Innan byggandet inleds, överlåter man tomterna som reserverats genom att arrendera ut dem, såvida inte annat avtalas med staden.06.12.2019 12:50