Hoppa till innehållet

Överlåtelse av bostadstomter

Helsingfors stad reserverar och överlåter årligen ett stort antal bostadstomter för olika slags bo-stadsprojekt. Beredningen och överlåtelsen av reserveringsförslag för bostadstomter regleras i synnerhet av det av stadsfullmäktige fastställda genomförandeprogrammet för boende och dit-hörande markanvändning (BM-programmet) samt av beslut som preciserar det.

Bostadstomtbyrå svarar för reserveringen och överlåtelsen av bostadstom-ter jämte dithörande bilplats- och andra motsvarande tomter.

Antal tomter som överlåts

Under de senaste åren har bostadstomter överlåtits (försäljning eller arrendering) årligen för byggande av cirka 2 500–3 200 bostäder. Antalet tomter som reserveras och överlåts påverkas i synnerhet av hur detaljplaner och byggande av gator och kommunalteknik framskrider.

Oreglerad bostadsproduktion

Man strävar efter att de tomter som är avsedda för oreglerad bostadsproduktion i främsta hand överlåts genom försäljning. Tomterna överlåts huvudsakligen genom olika slags tävlingar samt anmälnings- och förhandlingsförfaranden. Den oreglerade bostadsproduktionen står för cirka 40 % av alla tomter.

Reglerad bostadsproduktion

De tomter som är avsedda för reglerad bostadsproduktion (t.ex. ARA-arrende och Hitas) över-låts genom arrendering. På grund av det stora antalet bostadstomter reserveras de flesta tom-terna utifrån ansökningar och efter eventuella fortsatta förhandlingar. Utifrån ansökningarna reserveras tomterna huvudsakligen bara för reglerad bostadsproduktion, vars andel är cirka 60 % av alla tomter.06.12.2019 12:48