Hoppa till innehållet

Förnyande av tomtarrendeavtalen

Arrendeavtal för bostadstomter som löper ut åren 2020–2021

Åren 2020–2021 löper sammanlagt cirka 750 arrendeavtal ut för tomter som ägs av Helsingfors stad. Avtal löper ut i följande stadsdelar:

 • Bortre Tölö
 • Botby
 • Brunakärr
 • Forsby
 • Främre Tölö
 • Gumtäkt
 • Haga
 • Hermanstad
 • Hertonäs
 • Kampen
 • Kottby
 • Kårböle
 • Majstad
 • Mellungsby
 • Munksnäs
 • Åggelby
 • Sockenbacka
 • Staffansby
 • Storskog
 • Vallgård

Det nya arrendeavtalets arrendebelopp och -tid fastställs av stadsfullmäktige, medan de andra avtalsvillkoren fastställs av stadsmiljönämnden eller en av den förordnad tjänsteinnehavare. Fastighetskontorets tomtavdelning ansvarar för att bereda förnyandet av arrendeavtalen. Efter organisationsreformen som sker i juni 2017 kommer beredandet att fortsätta vid den av stadens enheter som ansvarar för utvecklingen av stadens markegendom och tomter.

När avtalen förnyas fastställs de nya avtalsvillkoren enligt de allmänna villkor och praxis som är i kraft vid den tidpunkt som avtalet förnyas. I de nya arrendeavtalen kan förutom de allmänna villkoren även tomtspecifika tilläggsvillkor införas.

Utvecklingen av tomtarrenden i Helsingfors

Av de arrendeavtal som löper ut 2020‒2021 har en del ingåtts för cirka 50 år sedan, och en del av avtalen har förnyats på 1970-1980 talet. Under de senaste decennierna har fastigheterna i Helsingforsregionen kraftigt ökat i värde, vilket tillsammans med de gamla avtalsvillkoren har lett till att arrendeavgiften i vissa avtal som löper ut åren 2020 och 2021 har förblivit mycket låga jämfört med vad som i nuläget är rimligt.  

För tomter som är avsedda för bostadsanvändning tar Helsingfors stad numera ut ett årligt arrende som är 4 procent av tomtens beräknade värde. De nya arrendebeloppen binds till levnadskostnadsindexet. Målet är att utveckla arrendeavtalens villkor och arrendepraxisen så att utvecklingen av arrendeavgifterna skulle motsvara fastigheternas allmänna värdeutveckling bättre än idag.

Mer information och bilagor:

Mer information om förnyandet av arrendeavtalen publiceras på denna webbsida. Mer information ger också de ansvariga beredarna för varje stadsdel vilkas kontaktuppgifter du hittar i menyn på webbsidan. I sidans meny hittar du även en förteckning över de avtal som löper ut åren 2020‒2021.

 06.12.2019 12:51

Beredning av avtalsvillkor

Arrendetiden för de nya arrendeavtalen föreslås vara ungefär 50 år.

Tidsschema för avtalens förnyande

Det första brevet om ärendet skickas till arrendatorer vars arrendeavtal löper ut den 1 januari 2020.

Det nya arrendebeloppet för avtal för bostadstomter som löper ut åren 2020‒2021

Fastighetsvärdet i Helsingforsregionen har under de senaste decennierna vuxit kraftigt.