Hoppa till innehållet

Sjukfall

Sjukfall och återkomst till dagvården

Ett sjukt barn kan inte lämnas till dagvården. Om barnet insjuknar i dagvården meddelas föräldrarna omgående och barnet ska hämtas från dagvården så fort som möjligt. Om barnet insjuknar akut och har allvarliga symtom tar dagvårdspersonalen barnet till närmaste hälsostation eller sjukhuspoliklinik, i regel till HNS sjukhus för barn och ungdomar. Föräldrarna har ansvaret för den fortsatta vården av barnet.

Barnet kan återvända till dagvården när han eller hon orkar delta i verksamheten och smittorisken har gått över. Vid behov anger läkaren eller hälsovårdaren hur länge barnet är konvalescent.

Läkemedelsbehandling

Om barnet behöver regelbunden medicinering medan han eller hon är i dagvården ska föräldrarna lämna en skriftlig anvisning från läkaren till dagvården. Barnets föräldrar, representanter för hälsovården och dagvården samtalar vid behov fall för fall hur barnets medicinering ska ordnas (t.ex. medicin för diabetes och astma).

Ett barn som insjuknat akut kan återvända till dagvården medan läkemedelskuren fortfarande pågår, när barnet återhämtat sig tillräckligt länge. Personalen ger barnet medicin, som försetts med barnets namn, enligt läkarens doseringsanvisning. Homeopatiska preparat ges inte för barn inom dagvården.

Behandling vid epidemier

I samband med epidemier effektiviseras hygienåtgärderna genom att använda handdesinfektionsmedel och öka rengöringen av beröringsytor i omgivningen. Detta bör man göra även hemma.

Om flera barn i dagvården får scharlakansfeber, halsinfektion, svinkoppor, ögoninflammation, diarré eller magsjuka, kontaktar dagvårdspersonalen en hälsovårdare eller läkare för att få vårdanvisningar och man anmäler misstanke om epidemi till hälsovårdscentralen. Stadsepidemiologen och hälsovårdarna tar hand om epidemier i samarbete med hälsostationerna.

Sjukledighetens inverkan på dagvårdsavgiften

Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande från dagvården alla verksamhetsdagar under en kalendermånad, tas ingen avgift ut. Om barnet på grund av sjukdom är frånvarande från dagvården minst elva verksamhetsdagar under en kalendermånad, debiteras halva månadsavgiften. Frånvaroanteckningar i klientdatasystemet ändras inte retroaktivt till frånvaron på grund av sjukdom..

Nyttiga nummer och länkar

Råd för föräldrarna till ett sjukt barn finns på HNS webbplats.
Mer information om hälsotjänsterna i Helsingfors och anvisningar för vården i hemmet fås på adressen www.hel.fi/helsinki/sv/social-och-halso/

På social- och hälsorådgivningens nummer 09 310 10023 fås hälso- och sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Barnjour: Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9 A,
Växel: 09 4711
Rådgivningstjänster: tel. 116 117 / Jourhjälp

På jouren vårdas barn och unga under 16 år. Jouren är öppen 24 timmar i dygnet.  Samjouren är öppen 24 timmar om dygnet. Barn eller unga som insjuknat plötsligt vårdas i första hand på den egna hälsocentralen vardagar kl. 8-16.  06.12.2019 10:02