Hoppa till innehållet

Stöd för barnet inom småbarnspedagogiken

Att stödja barnet hör till barnomsorgens grundläggande uppgifter. Hur mycket stöd barnet får och i vilken form anpassas individuellt efter barnets behov.

Som utgångspunkt för bedömningen av stödbehovet används föräldrarnas och omsorgspersonalens gemensamma iakttagelser eller ett tidigare konstaterat behov av särskilt stöd hos barnet. Vid behov skaffar man som stöd för bedömningen ett ändamålsenligt expertutlåtande, men stödåtgärderna inleds så snart som ett behov av stöd har observerats.

En precisering av barnets stödbehov och ordnandet av stödet inkluderas i barnets barnomsorgsplan, som bedöms regelbundet tillsammans med barnets föräldrar.

I vissa situationer behövs specialpedagogiska kunskaper och beslut om stödåtgärder för att stödja barnet.

Ett barn som behöver särskilt stöd får i regel dagvårdstjänster tillsammans med jämnåriga barn i sitt eget bostadsområde, på samma ställe som barnet skulle få tjänsten även om han eller hon inte hade särskilda behov eller ett handikapp.

Vården ordnas i specialgrupper eller integrerade specialgrupper om barnet har ett omfattande behov av särskilt stöd eller om det med tanke på barnets utveckling medför flera fördelar jämfört med den vanliga dagvården.

Specialgrupper och integrerade specialgrupper i daghemmen20.02.2020 07:49