Hoppa till innehållet

Anvisningar för privata dagvårdsproducenter

I lagen om privat socialservice förutsätts att serviceproducenten upprättar en plan för egenkontroll för att säkerställa kvaliteten av sina tjänster. Med egenkontroll avses sådan kvalitetsövervakning som serviceproducenten själv har hand om. I planen presenteras kvalitetskraven för verksamheten som krävs enligt lagstiftning och tillsynsprogram samt serviceproducentens egna kvalitetskrav för verksamheten.

I planen för egenkontroll förklaras dessutom hur klienterna kan ge respons och hur responsen utnyttjas i utveckling av verksamheten. I planen utses personerna som är ansvariga för verksamheten och som responsen ska adresseras till. Planen ska vara offentligt framlagd i verksamhetsenheten

Mer information om egenkontroll finns på Valviras webbplats.

Privata daghem

En ny serviceproducent ska lämna in regionförvaltningsverkets blankett Anmälan om privat socialservice jämte bilagor till chefen för barnomsorgsområdet innan verksamheten inleds.

Blanketten finns på suomi.fi webbplats.

Verksamhetsenheten ska ha en ansvarig person som ser till att de tjänster som ges vid verksamhetsenheten uppfyller de krav som ställs på dem. Dessutom ska serviceproducenten skriftligen meddela byte av den ansvarige personen eller nedläggning av verksamheten till chefen för barnomsorgsområdet.

Blanketterna finns på suomi.fi webbplats.

Personalen ska uppfylla samma behörighetsvillkor som krävs av yrkesmänniskor som sköter motsvarande uppgifter inom kommunens eller samkommunens socialservice.

Mer information finns på Finlex webbplats.

Villkoren för och rutinerna inom dagvården avtalas genom ett privaträttsligt avtal som vårdnadshavaren och serviceproducenten ingår (dagvårdsavtal). Kommunen är inte avtalspart i detta.

Chefen för barnomsorgsområdet samarbetar med det privata daghemmets ansvarsperson genom att ge sådan handledning och rådgivning som behövs för att ordna verksamheten. Han eller hon följer daghemmets verksamhet vid årliga besök och andra möten och genom kontakt med daghemmet.

Vid mötena diskuteras enhetens plan för egenkontroll. I planen granskas särskilt

  • antalet anställda och deras behörighet samt andra behörigheter för uppgiften (bland annat examensbetyg och utredning av brottslig bakgrund)
  • sådant som rör säkerheten både inne i daghemmets lokaler och under utomhusvistelsen
  • de pedagogiska verksamhetsprinciperna
  • sanitära förhållanden såsom måltidsservice och hygien.

Om lagstiftningen förändras kontrolleras dessutom att den ansvariga personen känner till förändringarna.

Chefen för barnomsorgsområdet kan vid behov erbjuda stadens goda praxis och instruktioner till daghemmet, till exempel anvisningar om säkerhet, måltidsservice och städning. De privata daghemmen ingår i det regionala servicenätet och deltar i det regionala samarbetet.

Privat familjedagvård

Den kommunala familjedagvårdsledarens uppgifter omfattar även styrning av, rådgivning för och tillsyn av den privata familjedagvården. Familjedagvårdsledaren gör varje år ett kontrollbesök i dagvårdarens hem och under besöket kontrolleras bland annat följande:

  • antalet barn i gruppen
  • arrangemangen för lek, vila och utomhusvistelse
  • säkerhet och dagliga arbetsrutiner
  • familjedaghemmets förhållanden såsom måltidsservice och hygien
  • att dagvårdaren känner till den viktigaste lagstiftningen rörande dagvård.

En barnskötare till det egna hemmet

När familjen anställer en barnskötare i sitt hem med ett arbetsavtal är det föräldrarna som väljer en lämplig person för uppgiften. Familjen är arbetsgivare och har därmed en arbetsgivares skyldigheter.

Ytterligare information: Att anställa en privat vårdare på FPA:s webbplats

Familjen och barnskötaren upprättar ett skriftligt arbetsavtal.

Barnskötaren som arbetar för familjen eller familjen ska boka ett möte för barnskötaren och ämbetsverkets sakkunnige för att barnskötaren ska få kommunens godkännande.

Mötet kan bokas via barnomsorgsverkets servicerådgivning
tfn 09 3104 4986
mån–fre kl. 10–1606.03.2020 14:47