Hoppa till innehållet

Startbidrag för privat dagvårdsverksamhet

Privata dagvårdsproducenter kan ansöka om startbidrag hos Helsingfors stad för start av ny verksamhet eller expansion av befintlig verksamhet.

Startbidraget kan sökas året om. Ansökningarna behandlas i den ordning de blir anhängiga, förutsatt att utredningen som krävs för att besluta om ärendet finns tillgänglig och startbidraget kan debiteras från de anslag som reserverats i innevarande års budget.

Startbidragsmottagare

I budgeten reserveras årligen ett anslag för startkostnaderna av  privata daghem och gruppfamiljedaghem  med två dagvårdare.

Startbidraget kan sökas för kostnaderna för anskaffande av eller ändringsarbeten i en lokal samt för kostnaderna för anskaffande av lösöret som behövs. Serviceproducenten ska själv skaffa lokalerna för dagvården.

Bidraget beviljas inte för driftkostnaderna.

Startbidragets belopp

Startbidraget är högst 1 000 euro per dagvårdsplats avsedd för heltidsvård av barn bosatta i Helsingfors.

Villkoret för att få startbidraget till fullt belopp är att verksamheten är ny och att den startas inom ett år. Verksamheten ska pågå i minst tre år efter att bidraget betalats.

Också etablerade aktörer kan ansöka om ett bidrag om 1 000 euro per barn för grundande av en ny enhet. Om man bygger ut befintliga lokaler kan man få 500 euro per barn i bidrag. Även i dessa fall ska verksamheten starta inom ett år och pågå minst tre år.

Startbidraget är högst 30 000 euro per serviceproducentens verksamhetsställe.

Villkor för beviljande av startbidraget

  • Tillsynsmyndigheten har godkänt lokalerna i den omfattning som anges i ansökningen.
  • Hyreskontraktet löper minst tre år.
  • Bidragsmottagaren ger staden en säkerhet vars belopp uppgår till hälften av det beviljade bidraget.
  • Bidragsmottagaren lämnar in de uppgifter som staden anser behövas för att handlägga bidragsansökan, bevilja bidraget och övervaka hur bidraget används.
  • Staden har inte beviljat andra bidrag för enhetens verksamhet.

Beslut om beviljande av bidraget fattas fall för fall. Bidraget kan återkrävas helt eller delvis om villkoren för verksamheten inte uppfylls.

Ansökan om startbidrag lämnas till adressen:
Helsingfors stads registratorskontor
PB 10
Norra esplanaden 11–13
00099 Helsingfors stad

 06.12.2019 10:13