Suoraan sisältöön

Barns och ungas personuppgifter i nationella register


Småbarnspedagogik

Uppgifter om alla barn som deltar i småbarnspedagogik och deras vårdnadshavare samlas i en nationell informationsresurs inom småbarnspedagogiken (Varda). Inrättandet av informationsresursen regleras i lagen om småbarnspedagogik och informationsresursen tas i bruk i hela Finland.

Syftet med att samla in data är att främja utvecklingen av och beslutsfattandet inom småbarnspedagogiken, föra statistik om och forska kring småbarnspedagogik samt sköta myndighetsuppgifter. För driften av registret ansvarar Utbildningsstyrelsen.

Merparten av personuppgifterna (inkl. uppgifter om spärrmarkering) fås i uppdaterad form ur befolkningsdatasystemet.

Mer information om uppgifter som förs in och deras användningssyften finns på Utbildningsstyrelsens webbsidor (på finska)

Utbildningsstyrelsens meddelande (pdf)

Förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning

Informationsresursen Koski innehåller riksomfattande uppgifter om studieprestationer och examina inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen samt om förskoleundervisningen.

Utbildningsanordnare har fört in information om elevers enskilda studieprestationer och avlagda examina i Koski-tjänsten allt sedan år 2018. Informationsresursen innehåller också information om studierätter samt centrala innehåll och kunskapskrav i avlagda examina.

Mer information: https://www.oph.fi/sv/tjanster/informationsresurser-koski 

Möjlighet att kontrollera sina egna och sina barns uppgifter

I Varda och Koski kommer vårdnadshavare att ges tillträde till sin egen och sina barns information. Utbildningsstyrelsen har meddelat att tillträde möjliggörs år 2019.
DELA
06.12.2019 10:36