Hoppa till innehållet

Elevens välbefinnande

Elevvården främjar elevernas uppväxt och utveckling och skapar förutsättningar för en god inlärning. Målet är att eleven ska uppleva att skolan är trygg och trivsam och få den handledning och det stöd som han eller hon behöver i problemsituationer.

I grundskolan verkar en yrkesövergripande elevvårdsgrupp. Gruppen arbetar för att främja välbefinnandet i skolgemenskapen och hitta lösningar för att hjälpa elever som behöver stöd. Gruppen kan inbegripa rektorn, skolhälsovårdaren och -läkaren, skolkuratorn, skolpsykologen, specialläraren och studiehandledaren samt vid behov klassläraren eller klassföreståndaren/grupphandledaren. Vid behov kan skolan i enskilda fall tillsätta en särskild expertgrupp i samarbete med eleven och vårdnadshavarna.

Elevens angelägenheter sköts alltid förtroendefullt och på det sätt man kommit överens om tillsammans med eleven och hans eller hennes föräldrar.13.11.2020 13:54