Hoppa till innehållet

Stöd för inlärning och skolgång

Stödet för inlärning och skolgång indelas i allmänt, intensifierat och särskilt stöd. Stödformerna, såsom stödundervisning, deltidsspecialundervisning, tolknings- och assistenttjänster samt särskilda hjälpmedel, kan användas på alla stödnivåer antingen separat eller parallellt för att komplettera varandra.

Allmänt stöd är avsett för alla elever som behöver stöd då och då. Till det allmänna stödet hör till exempel stödundervisning.

Intensifierat stöd ges till en elev som behöver regelbundet stöd för sin inlärning och skolgång eller som behöver flera stödformer samtidigt. Det intensifierade stödet baserar sig på en pedagogisk bedömning. En studieplan utarbetas för en elev som får intensifierat stöd.

Särskilt stöd ges när det intensifierade stödet inte är tillräckligt. Stödbehovet är då avsevärt och långvarigt eller så föreligger behov av individualiserad undervisning i läroämnena. Det särskilda stödet baserar sig på en pedagogisk utredning och vid behov ett expertutlåtande. Ett beslut fattas angående det särskilda stödet. Man kan söka rättelse av beslutet. För en elev som får särskilt stöd utarbetas en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas (IP). Beslutet om särskilt stöd gäller för en viss tid och det granskas i slutet av andra årskursen och i sjätte klassen eller när stödbehovet förändras.

Särskilt stöd ordnas i den egna närskolan i samband med annan undervisning, i en specialklass eller i en specialskola.

Du kan få mera information om stödet för inlärning från närskolans rektor och från det egna områdets specialplanerare.

Mer information om det särskilda stödet:
Agneta Lundmark
Pedagogiskt sakkunnig
tfn 84031, agneta.lundmark@hel.fi

Sök skolor
15.12.2021 09:03