Hoppa till innehållet

Främjande av cykling

Helsingfors mål var att öka cykelresornas andel till 15 procent före 2020. År 2019 gjordes 9 procent av resorna i Helsingfors med cykel, så målet har ännu inte uppnåtts. Målmedvetna åtgärder har också vidtagits för att uppnå målet.

Genom att öka cykelåkning strävar man efter en trivsam och livskraftig stad. När Helsingfors folkmängd ökar måste promenader, cykelåkning och kollektivtrafiken bli mer populär för att stadens trafik ska fortsätta löpa smidigt.

Metoder att öka cykeltrafiken har antecknats i programmet för främjande av cykelåkning som godkändes av stadsplaneringsnämnden våren 2013. Åtgärderna i programmet eftersträvar att göra cykelåkning attraktivt för resor som man gör varje dag. För att det ska vara attraktivt förutsätter det att man med cykel kommer ända fram smidigt och tryggt.

De föreslagna åtgärderna fokuserar kraftigt på utvecklandet av cykelfiler. De största problemen i Helsingfors cykeltrafiknät finns i innerstaden: det finns få cykelvägar och rutterna bryts av i mindre sträckor. Det ryms knappt några nya dubbelriktade cykelvägar i centrum så därför planerar man fler enkelriktade cykelvägar och filer.

Banor för arbetsresetrafiken

För arbetsresetrafiken förslås byggande av nya banor, cykelvägar av kvalitet. Banorna förenar regionens största bostadsområden med stora arbetsplatscentreringar och gör en snabb och rak cykeltrafik i jämn hastighet möjlig. Bannätet består av nya sträckor och förbättrade befintliga sträckor. På banorna beaktas särskilt avskiljandet av fotgängare och cyklister.

Även på andra rutter fäster man uppmärksamhet vid avskiljandet av fotgängare och cyklister eftersom den ökade cykelåkningen inte får skapa otrygghet hos fotgängarna. För att förbättra säkerheten föreslår man även att korsningarna förbättras.
För att öka cykelåkningen året runt föreslås bättre vinterunderhåll. Det här förutsätter att metoder och skötselklasser utvecklas samt lämpligt materiel för cykelvägarna.

I programmet föreslås vidare fler cykelparkeringar, bättre belysning och instruktioner på cykelvägarna, ibruktagande av stadscyklar samt att marknadsföringen av cykelåkning utvecklas.

Man föreslår förhöjning av finansieringen

Man föreslår att finansieringen av cykelåkningen höjs från dagens 5–7 miljoner euro till 20 miljoner euro om året. Med hjälp av årliga investeringar på tjugo miljoner skulle innerstadens cykelvägsnät vara färdigt 2018 och nya banor skulle nästan helt vara färdiga före 2025. I den fortsatta och mer detaljerade planeringen av cykelvägar och banor i innerstaden kommer även många andra frågor förutom pengar upp till diskussion, bl.a. användningen av gatuutrymme förutom för cykelåkning även för kollektivtrafik, personbilstrafik, hållplatser och växtlighet.

En utredning av cyklingens nytta och kostnader som blev klar i januari 2013 visar att man med en investering på 20 miljoner i cykling uppnår samhällelig nytta på miljontals euro per år, särskilt i form av hälsoeffekter och förbättrad tillgänglighet. Förhållandet mellan nytta och kostnader för investeringarna är nästan åtta. En korrekt placerad euro ger alltså åtta euros nytta.

Mer information: Trafikplanerare Oskari Kaupinmäki
tfn 09 310 22589
etunimi.sukunimi@hel.fi29.05.2020 19:39