Hoppa till innehållet

Principer vid planeringen

I Helsingfors förstadsområden finns ett tämligen heltäckande nätverk av cykelleder, men i innerstaden är cykelledsnätet bristfälligt. I den trånga innerstaden ryms det inte så många cykelvägar att man skulle få ett tillräckligt heltäckande nät, så man är tvungen att styra cyklisterna även ut på gatan. Gatumiljön måste utvecklas så att cykelåkningen är smidig, trygg och behaglig, oberoende av om rutten löper längs en cykelväg eller en körbana.

Om cyklisterna behöver en skild cykelväg eller cykelfil eller leds cyklisterna ut bland bilarna, beror på mängden bilar och cyklister samt gatans hastighetsbegränsningar. På gatusträckor med liten trafik och låg hastighet kan cyklisterna köra bland bilarna. På gator med livlig och snabb trafik behöver cyklisterna egna filer. Alternativt kan man sänka hastighetsbegränsningarna för att förbättra förhållandet för cyklisterna.

Lösningar för cykeltrafiken

Helsingfors reviderar för tillfället sin anvisning för planeringen av cykeltrafiken. Anvisningen första del godkändes av stadsplaneringsnämnden i maj 2012. Anvisningens andra del blev färdig hösten 2013. I den nya anvisningen ingår bl.a. följande gamla och nya lösningar för cykeltrafiken.

Cykelväg

En cykelväg är en avskild del av vägen eller en helt avskild väg endast för cykeltrafik. En cykelväg förebygger konflikter mellan bilar och cyklar på raka sträckor, men i korsningar kan problem uppstå. En cykelväg kan vara enkel- eller dubbelriktad. En enkelriktad cykelväg är lättare att passa in i stadsmiljön och kan lätt ledas ut på körbanan som en cykelfil för att åstadkomma en smidig och trygg lösning på en korsning.

Cykelfil

En cykelfil är en med vägmarkeringar angiven del av körbanan som är avsedd för cykel- och mopedtrafik. En cykelfil är alltid enkelriktad och på den iakttas samma körriktning som den övriga fordonstrafiken. En cykelfil gör en smidig framfart i korsningar och hjälper bilisterna att upptäcka cyklisten och det förbättrar trafiksäkerheten. En cykelfil lämpar sig bra i stadsmiljö där den övriga fordonstrafiken håller låg hastighet. En cykelfil och en enkelriktad cykelväg kan lätt kombineras sinsemellan.

Cykelficka

Med en cykelficka menas ett grupperingsområde framför ett trafikljus som är avsett enbart för cyklister. För cyklisterna reserveras ett eget område framför den övriga trafiken. Tack vare cykelfickan har cyklisterna möjlighet att starta först när ljuset växlar till grönt och starten är trygg och behaglig.

Arrangemang vid korsningar

Dubbelriktade cykelvägar har konstaterats vara synnerligen farliga i korsningar. De flesta cykelolyckor sker på korsningsområdet och det är oftast fråga om en bil och en cykel. Enkelriktade cykelvägar och cykelfiler är tryggare än dubbelriktade cykelvägar eftersom cyklisten då kommer fram till korsningen från samma håll som de övriga fordonen. En betydande fördel nås också i och med att en enkelriktad cykelväg i korsningar och vid övergångsställen kan sänkas ner till körbanans nivå separat från fotgängarna.

Lösningar för hållplatserna

På cykelfilerna kan cykeltrafiken mycket väl styras genom busshållplatsen eftersom det inte finns parkerade bilar på hållplatserna och bussarna stannar bara tillfälligt på hållplatserna. Om det står en buss på hållplatsen kan cyklisten valfritt passera bussen längs körbanan på andra sidan bussen eller så stanna bakom bussen och vänta på att den åker iväg. En cyklist som närmar sig en busshållplats har förkörsrätt i förhållande till bussen. En buss har som vanligt förkörsrätt när den startar från hållplatsen.

Lösningen är visavi användningen av utrymmet effektiv och gör det möjligt för cyklisten att ta sig smidigt framåt. Därutöver undviker man med hjälp av lösningen tråkiga konfliktsituationer mellan dem som stiger på och av bussen och cyklisterna.

En cykelväg kan även planeras för placering bakom hållplatsen. En dubbelriktad cykelväg är man ofta tvungen att bygga på detta sätt. En cykelväg som löper bakom hållplatsen tar emellertid betydligt mer plats än om cykelvägen löper genom hållplatsen. I synnerhet i innerstaden finns det sällan utrymme att bygga en tillräckligt bred cykelväg bakom hållplatsen.06.12.2019 09:55