Hoppa till innehållet

Ansvarsfördelningen mellan staden och fastighetsägarna

Ansvaren för vinterunderhållet fördelas på olika sätt mellan staden och fastigheterna i förortsområdena och stadskärnan. Förenklat ansvarar staden för körbanorna och fastigheterna för trottoarerna i stadskärnan.

I förortsområdena sköter staden även vinterunderhållet av gångbanorna. Staden har ett så kallat övergripande ansvar för underhållet. I områden där staden har hela ansvaret ska fastigheterna alltjämt öppna infarterna till tomterna efter plogning. Därtill sköter fastigheterna om halkbekämpningen om smältvatten har runnit ut på gatan.

En enhetlig skötsel av områdena gör vinterunderhållet enklare och mer effektivt, det är mer miljövänligt och förbättrar den övergripande kvaliteten. Fastigheterna betalar en underhållsavgift till staden för att den sköter de uppgifter som hör till dem.

I Östersundoms stordistrikt svarar staden för gatornas underhåll med undantag av privata vägar samt vägar som väglag och staten har ansvar för. 

Ansvarsfördelningen i stadskärnan

Ansvarsfördelning som ska följas i stadskärnan, det vill säga Vallgård, Hermanstad, Berghäll, Sörnäs, en del av Främre Tölö samt söder om Långa bron.

Vita områden i kartan (på finska) »

På stadens ansvar:

  • Plogning av körbanor och halkbekämpning
  • Plogning av och halkbekämpning på gångbanor och hållplatser vid fastigheter och parker som staden förvaltar
  • Plogning av och halkbekämpning på åtskilda eller kombinerade cykel- och gångvägar
  • För plogningen och vinterunderhållet av hållplatser på separata förhöjningar mitt på gatan ansvarar Helsingfors stads trafikverk HST.

På fastigheternas ansvar:

  • Plogning och sandning av gångbanor hör till den fastighet som ligger intill gångbanan
  • Avlägsnande av snövallar som samlats på gångbanan eller bredvid den och säkerställa att rännstenen eller rännan för regnvatten bredvid gångbanan inte täpps till
  • Vinterunderhållet av buss- och spårvagnshållplatser samt tömning av sopkärl hör till fastigheten om hållplatsen är på gångbanan invid fastigheten
  • Vinterunderhållet av buss- eller spårvagnshållplatser på gångbanan invid fastigheten samt tömning av sopkärl.
  • Om en cykelväg är tydligt avskild från gångbanan genom någon konstruktion (t.ex. av en allé, en tydlig gräns eller om de ligger på olika höjd) hör vinterunderhållet av gångbanan till fastigheten.

Karta över ansvarsfördelningen

Fastigheternas uppgifter inom gatuunderhåll har helt och hållet överförts på stadens ansvar. Staden sörjer därför för både körbanornas och gångbanornas vinterunderhåll. Fastigheterna har dock i uppgift att avlägsna snön vid infarterna till fastighetstomterna efter att gatorna har plogats. Därtill sköter fastigheterna halkbekämpningen om smältvatten från tomten har runnit ut på gatan och frusit.

Blåa områden i kartan (på finska) »

Fastigheterna betalar en underhållsavgift till staden för att den sköter de uppgifter som hör till dem.

I Östersundoms stordistrikt svarar staden för gatornas underhåll med undantag av privata vägar samt vägar som väglag och staten har ansvar för.

Övergripande underhållsansvar över stadskärnan

År 2012 beslutade stadsstyrelsen att man även i stadskärnan skulle sträva efter att stegvis överföra det övergripande ansvaret för gatuunderhållet på staden. Staden tar på sig ansvaret för de renhållnings- och vinterunderhållsuppgifter på gatorna som hör till fastigheterna. 

Stadens ekonomiska situation inverkar på hur projektet framskrider.

I den första fasen överfördes det övergripande ansvaret i Böle, Gumtäkt, Majstad och Gammelstaden på staden den 1 oktober 2015. Ett beslut ( PDF på finska) fattades i nämnden för allmänna arbeten den 17 mars 2015.

I den andra fasen överfördes det övergripande ansvaret i Dal, Mejlans, Brunakärr och Bortre Tölö på staden den 1 oktober 2016. Ett beslut (PDF på finska) fattades i nämnden för allmänna arbeten den 26 april 2016.

På Skatudden övergick ansvaret delvis på staden den 1 oktober 2019, vilket innebär att staden svarar för transporten av snö till snötipparna och rengöringen av gatorna på våren. I sektionen för byggnader och allmänna områden fattades ett beslut (på finska) i ärendet. Målet är att jämföra genomförbarheten för olika underhållsmodeller i stadskärnan.

Vart kan snön flyttas?

Snö på tomter får inte flyttas till stadens gatu- eller parkområden.

Vid behov ska snön transporteras till en snötipp.
12.02.2021 09:25