Hoppa till innehållet

Vinterunderhåll

Staden plogar bort snön först från huvudgatorna och de gator som används av kollektivtrafiken. Bostadsgatorna är i turen efter de livligast trafikerade gatorna.

Parkerade bilar gör arbetet betydligt långsammare. Du kan avhjälpa situationen genom att flytta på din bil. Renhållningstiderna för gatorna anges på webben:

Servicen Renhållningsplaner för gatorna (på finska)

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden fördelats ansvaret mellan staden och privata fastigheter. Ansvaret för gatornas renhållning har flyttats på Stadens ansvar i en stor del av staden (så kallad totalt ansvar för underhållet), men på några delen följas den traditionella ansvarsfördelningen. Visa kartan över områdena.


Områden för traditionell ansvarsfördelning (karta)

Fastighetens ansvar

  • Plogning och sandning av gångbanorna hör till den fastighet som ligger intill gångbanan.
  • Dessutom ska fastigheten föra bort snövallar som samlats på gångbanan eller bredvid den och försäkra sig om att rännstenen eller rännan för regnvatten bredvid gångbanan inte stockas igen.
  • Vinterunderhållet av buss- och spårvagnshållplatser hör till fastigheten om hållplatsen är på gångbanan invid fastigheten.
  • Ansvaret för vinterunderhållet av en gångbana som byggnadsmässigt är avskild från cykelbanan (t.ex. av träd, en tydlig gräns eller de ligger på olika höjd) hör till fastigheten.
  • Fastigheterna har möjlighet att mot ersättning föra snön till snömottagningsplatser som staden upprätthåller.

Stadens ansvar

  • För underhållet av körbanorna svarar staden.
  • Staden har ansvaret för gångbanorna och hållplatserna invid fastigheter och parker som är i stadens besittning. Stadsmiljösektorn svarar för gångbanorna intill stadens fastigheter och för gångbanorna intill parkerna.
  • För vinterunderhållet av avskilda eller kombinerade cykel- och gångbanor svarar staden. Ansvaret för vinterunderhållet av en gångbana som byggnadsmässigt är avskild från cykelbanan (t.ex. av träd, en tydlig gräns eller de ligger på olika höjd) hör till fastigheten.
  • För vinterunderhållet av hållplatser på separata upphöjningar mitt i gatan ansvarar Helsingfors stads trafikverk HST.

Områdena för totalt ansvar för underhållet (karta)

Fastigheternas gatuunderhållsuppgifter har helt överförts på stadens ansvar. Staden sörjer för både körbanornas och gångbanornas vinterunderhåll. Fastigheterna har emellertid i uppgift att ta bort snön vid ingångarna till fastighetstomterna efter att gatorna plogats.

Kostnaderna för de uppgifter som hör till fastigheterna täcks med den underhållsavgift som tas ut av fastigheterna.

I Östersundoms stordistrikt svarar staden för gatornas underhåll med undantag av privatvägar och vägar som väglag och Vägförvaltningen har ansvar för.

 06.12.2019 09:48

Underhållsavgift

Staden tar ut en avgift av fastigheterna för vinterunderhållet av gångbanorna och renhållningen av gatorna på de områden där fastigheternas gatuunderhållsuppgifter överförts på stadens ansvar.

Snömottagningsplatser

På snömottagningsplatserna tar staden emot snö som samlats ihop från gator och fastighetsområden.