Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Avgaser

Avgasernas partikelutsläpp innehåller olika skadliga föreningar

I Helsingfors är det främst avgaserna från biltrafiken som försämrar luftkvaliteten, eftersom de frigörs i höjd med andningshöjden. Avgasutsläppen är även som störst på livligt trafikerade områden vid rusningstid. På dessa områden rör det sig ofta mycket människor och då exponeras de för avgasutsläpp.

Bilarnas avgaser innehåller en stor mängd av olika orenheter i gas- och partikelform. Gasformiga orenheter är bland annat kväveoxid (NO2), kvävemonoxid (NO), kolmonoxid (CO) och olika flyktiga organiska föreningar (VOC) såsom bensen.

Finpartiklarna i avgaserna (PM2,5) innehåller i huvudsak svart kol och många organiska föreningar såsom polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Olika metallföreningar finns också i avgasernas finpartiklar. Partikelutsläppen kommer i huvudsak från dieselbilarnas avgaser.

Fordonstekniken har reducerat bilarnas utsläpp under de senaste åren

Bilarnas katalysatorer och partikelfilter har minskat utsläppen från avgaser under de senaste åren. Trots det försämrar avgaserna fortfarande i betydande grad luftkvaliteten vid livligt trafikerade gator och huvudleder.

När luftkvaliteten blir dålig kan det vara skadligt för känsliga personers hälsa såsom för äldre, de som lider av andnings- och hjärtsjukdomar, astmatiker och barn.

Gränsvärdet för kvävedioxid överskrids i livligt trafikerade gatukorridorer

Till följd av trafikens avgaser överskrids det årliga gränsvärdet för kvävedioxid ställvis i Helsingfors livligt trafikerade gatukorridorer.

Riktvärden för halterna av kvävedioxid och inandningsbara partiklar samt Världshälsoorganisationens riktvärden för finpartiklar överskrids på ett större område, dvs. i närheten av många gator och huvudleder i huvudstadsregionen. Riktvärdena för avgaserna överskrids i synnerhet vid lugnt väder eftersom föroreningarna då inte sprids eller blandas upp.

Luftkvalitet i huvudstadsregionen (HRM)20.01.2021 15:07