Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Väg- och gatutrafiken

Vägtrafiken förorsakar mest bullerstörningar

Knappt 40 procent av Helsingforsborna bor på områden där medelljudnivån till följd av buller från trafiken på gator och landsvägar dagtid överstiger 55 dB. Bostadsfastigheter som befinner sig på bullerområden finns i synnerhet i innerstaden, vid infartslederna samt i omgivningen kring Ring I:s och Tusbyledens anslutning.

Bullret från trafiken uppstår i huvudsak från motorn och däcken, vid höga farter också från det ljud som uppstår av luftströmmen. Motorns ljud är den avgörande faktorn vid låga hastigheter, ljudet från däcken som rör vägens yta vid höga hastigheter.

Planering av markanvändningen är en del av arbetet mot buller

Markanvändningen och trafikplaneringen är de viktigaste frågorna när man vill förebygga trafikbuller. När användning av ny mark planeras, beaktas buller redan i planeringsskedet då målet är att ljudnivån ute på lek- och vistelseplatser, balkonger och inne i bostäderna inte överstiger riktvärdet.

Motarbetandet av buller genomförs i huvudsak genom en viss placering av byggnader och detaljplansbestämmelser som styr byggandet.

Minskning av bullerförorening

Effektivast är de metoder som direkt påverkar den bullerförorening som uppstår.

Faktorer som ger upphov till buller på gator och vägar är bland annat trafikmängden, fordonens hastighet (hastighetsbegränsning), andelen tung trafik, trafikens smidighet, bilens däck, körbanans beläggning. Genom att påverka dessa faktorer kan man sänka bullernivån och exponeringen för buller.

I den befintliga stadsstrukturen, i synnerhet i innerstaden, är en förbättring av ljudisoleringen av fönster och friskluftsventiler nästan den enda tillbudsstående metoden att reducera buller och få snabba resultat.

Trivseln i en bostad kan förbättras avsevärt genom att man tätar eller monterar ytterligare ett glas på insidan av gamla fönster. När man förbättrar ljudisoleringen i fönster förbättrar man även ofta energieffektiviteten.

Bullerhinder behövs fortfarande

Lokalt kan spridningen av buller förhindras genom att man bygger bullerhinder. Bullerhinder borde emellertid vara den sista utvägen. Byggandet av bullerhinder avvägs noga från plats till plats eftersom byggandet av dem, i synnerhet invid gatorna, har ett dåligt kostnads-nyttoförhållande.

Ett bullerstaket som ett gårdsstaket runt en fastighet är ofta ett bra alternativ till ett bullerhinder invid vägen.

Staden ansvarar för gatorna, Trafikverket för landsvägarna

Bekämpningen av buller på det gatunät staden förvaltar planeras och genomförs i samarbete med olika sektorer.

Stadsmiljösektorn ansvarar för markanvändningen, planeringen av trafiken samt planeringen och byggandet och skötseln av bullerhinder samt gatornas beläggningar. Miljötjänster sköter om uppföljningen av bullerläget och beredningen av handlingsplanerna för bullerbekämpning i samarbete med andra sektorer.

För bullerbekämpningen på landsvägarna (t.ex. Ring I, Västerleden, Tusbyleden) inom Helsingfors område – bullerhinder, hastighetsbegränsningar och beläggningar – ansvarar i huvudsak Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Bullerbekämpningen planeras och genomförs i samarbete med staden.20.01.2021 16:03