Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

Kartor över trafikbuller

I utredningen om buller i Helsingfors stad 2012 har en bedömning av trafikbullrets spridning gjorts.

Enligt kalkyler har bullernivåerna på två meters höjd över markytan uppskattats separat för dagtid och nattid. Bullernivåerna som anges på bullerkartorna är medelljudnivåerna dag- och nattid som kan jämföras med riktvärdena för bullernivån.06.12.2019 09:52