Hoppa till innehållet

Miljöskydd

Verkstadsgatan 8
00580 Helsingfors
PB 58235, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 2611
Visa på kartan

HST, Helsingfors

Tavastvägen 86
00550 Helsingfors
PB 55250, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 1071
Visa på kartan

Spårtrafik

Exponering för spårtrafik

Enligt en utredning om buller 2012 exponeras ungefär tio procent av Helsingfors invånare för spårtrafikens buller. Exponeringen för järnvägarnas buller har minskat en aning efter att godstrafiken försvunnit från huvudspåret efter att hamnen i Nordsjö öppnades. De nya tågen är också tystare än de gamla.

Spårvagnarna kör på stadens tätt bebodda gator och de bullerstörningar de förorsakar är det inte möjligt att helt undvika. Fler exponeras än tidigare till följd av nya linjer. I metrotrafiken har inte några större förändringar skett och således är bullerområdena och antalet människor som exponeras oförändrade.

Bekämpning av buller från spårvagnstrafiken

Man strävar att förebygga buller från spårvagnstrafiken redan på förhand då man gör upp planer för spårlinjerna, hållplatserna, trafikarrangemang och vid val av spårvagnar samt vid service och underhåll.

Mest problematiska med tanke på buller är spårens krökar och växelbyten. Skriet från kurvorna förhindras med hjälp av smörjning och hastighetsbegränsningar.
Växlarna kan åstadkomma skrammel och skakningar. Det här är svårt att förhindra helt och hållet. För att minimera problemen byggs och underhålls växelområdena med omsorg.

Även förarens körsätt påverkar bullret från spårvagnen och man strävar efter att ge förarna utbildning i korrekt körsätt.

Helsingfors stads trafikverk HST ansvarar för spårvagnstrafiken och underhållet av spåren.

Bekämpning av buller från metron

Metrotrafiken förorsakar både luft- och karossljud och skakningar. Man eftersträvar att så bra som möjligt redan på förhand förebygga buller från metrotrafiken. Även vid anskaffning av material beaktas buller.

De främsta metoderna att reducera buller från metron är underhåll av metrospåret, slipning av skenorna, service av materielen och svarvning av hjulen. Underhållsarbetena kan även de ge upphov till tillfälligt buller.

Man har även försökt bekämpa buller genom att bygga bullerhinder och bullerräcken i samband med grundrenoveringar av broar.

HST ansvarar för metrons trafik samt för skötseln av spåren, stationerna och depåerna.

Bekämpning av buller från järnvägen

Främst uppstår buller från kontaktytan mellan spåren och lokets och vagnarnas hjul. Det här ljudet kan dämpas en aning genom att slipa spåren. Även den luftström som uppstår vid högre hastigheter ger upphov till ett avsevärt buller. Även underhållet av spåren ger upphov till buller.

Trafikverket i samarbete med kommunen ansvarar för bekämpningen av järnvägens buller och skakningar. Under de närmaste åren kommer bekämpningen av buller från järnvägen att koncentreras till områden utanför huvudstaden och till exempel inga nya bullerhinder är under planering på Helsingfors område.

Planläggning är nyckeln för att förbygga störningar i form av buller och skakningar. När nya bostadsområden planeras vid järnvägen reder man ut hur man kan förebygga buller och skakningar.06.12.2019 09:52