Hoppa till innehållet

Trafiksäkerheten

Trafiksäkerheten är en central utgångspunkt för trafikplaneringen. Ett effektivt sätt att förbättra trafiksäkerheten är att sänka körhastigheterna eftersom olycksrisken ökar i takt med körhastigheten. Hur allvarlig en olycka är beror också på hastigheten när fordonet kolliderar.

I Helsingfors har hastighetsbegränsningarna sedan 1970-talet stegvis sänkts på ett sådant sätt att hastighetsbegränsningen i förstaden och centrum är 30 eller 40 km i timmen, med undantag av livligare trafikerade huvudleder.

Nopeusrajoitusten muutos Helsingissä

I slutet av 1960-talet omkom cirka 40 fotgängare i Helsingfors per år. I dag omkommer i snitt fyra fotgängare i trafiken per år, trots att biltrafiken i jämförelse med 60-talet har nästan tredubblats. En av de mest betydelsefulla faktorerna för en god utveckling har varit sänkningen av körhastigheterna.

På nya områden dämpas hastigheterna genom att man undviker att bygga raka eller onödigt breda gator och genomfartsgator. I gamla områden är andra lösningar ofta nödvändiga, såsom farthinder, dvs. fartguppar eller förhöjda övergångsställen.

 • Fartgupparna är ett effektivt och förmånligt sätt att dämpa körhastigheterna. Sådana farthinder har man byggt i Helsingfors på gator där hastighetsbegränsningen är högst 40 km/h. På leriga områden är fartgupparna mindre lämpliga på grund av de skakningar trafiken förorsakar. På bussrutter planeras de endast i undantagsfall. Eftersom fartguppar önskas på fler platser än anslagen ger möjlighet till, får sådana platser företräde där skolbarnens rutter och en livlig biltrafik korsar varandra.

 • Ett förhöjt övergångsställe passar bra på fotgängarnas viktiga övergångsplatser. Ur kostnadssynvinkel är det en betydligt dyrare lösning än en vanlig fartgupp.

 • En förhöjd korsning förbättrar säkerheten för alla trafikformer, men är det dyraste alternativet vad gäller förhöjningar.

 • Rondeller dämpar hastigheterna effektivt. Tiotals rondeller har byggts i Helsingfors sedan början av 90-talet, och det finns planer på att ändra ytterligare tiotals korsningar till rondeller.

 • Smalare körbana och svängar styr körlinjerna och sänker hastigheterna i synnerhet när trafikanter möts. Även parkering vid sidan av gatan kan dämpa trafiken.

 • En mittrefuge vid övergångsstället är en lösning som underlättar korsandet av vägen Vid busshållplatserna kan trafiken dämpas med en lång planförhöjning i mitten som förhindrar att bussen körs om.

 • Vägmarkeringarna och hastighetstavlorna fungerar som ”påminnare” och effektiverar trafikmärkenas verkan. Hastighetsvisningarna passar särskilt bra på lerjordsområden där fartguppar inte kan byggas på grund av de skakningar trafiken förorsakar.

 • Trafikljusen förbättrar effektivt säkerheten vid korsningar och ger fotgängarna och cyklisterna en möjlighet att tryggt korsa vägen. Det är bland annat biltrafiken i form av mängd och hastighet samt antalet personer som korsar vägen som inverkar på byggandet av trafikljus. Oftast byggs trafikljus endast vid livligt trafikerade övergångsplatser där hastighetsbegränsningen är över 40 km i timmen. Även särskilda platser, till exempel platser där det finns skolor inverkar på byggnadsbeslutet. Det byggs få nya trafikljus eftersom det ofta är möjligt att förbättra säkerheten vid en korsning genom att bygga om den till en rondell som med tanke på trafikens smidighet är en bättre lösning.

 • Varselljus vid övergångsställen varnar bilisterna om fotgängare på övergångsstället. Dessa kan utgöra ett fördelaktigt och smidigt alternativ för fotgängarljusen i förstadsområdena.

 • Tillträde till en gårdsgata har både fotgängare och fordonstrafiken, men fotgängarna har förtur. Hastighetsbegränsningen på gårdsgator är 20 km i timmen. En gårdsgata uppkommer inte enbart med ett trafikmärke, utan gatumiljön ska också påminna om en gårdsgata: på en gårdsgata kan det finnas smalare avsnitt och förhöjningar samt planteringskärl och blombänkar som dämpar körhastigheterna. I allmänhet planeras gårdsgatorna redan i samband med detaljplanen.

 • Hastighetsövervakningen hör till polisens ansvarsområde. Förutom övervakning används automatiska anordningar för hastighetsövervakning. Helsingfors stad har för polisen anskaffat anordningar för hastighetsövervakning. Helsingfors har föreslagit en lagförändring som skulle göra det möjligt för kommunerna att delta i den automatiska trafikövervakningen till stöd för polisen.

 • Genomfartsförbud används nuförtiden väldigt sällan för att förbättra trafiksäkerheten. Det är en synnerligen ineffektiv metod eftersom polisen knappast har möjlighet att övervaka att förbudet följs. Man eftersträvar att styra genomfartstrafiken bort från bostadsområden med andra medel, såsom fartbegränsningar och farthinder. Det bästa sättet att reducera genomfart är att göra en annan rutt mer attraktiv.

Initiativ om fartguppar och andra åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten skickas till Helsingfors stads registratorskontor per brev eller via e-post. Det är också möjligt att diskutera ärendet med områdets trafikplanerare.

Stadsplaneringsnämnden godkände principerna för att dämpa körhastigheterna i november 2009.
Läs om förslaget >> (på finska)

 06.12.2019 09:51