Hoppa till innehållet

Fastighets- och kommunregistret

Fastighetsregistret
Fastighetsregistret innehåller lagenlig information om fastigheter och ur dessa överlåtna, outbrutna områden. I registret finns basuppgifter om respektive fastighet, som dess areal, uppgifter om dess bildande, andelar i samfällda områden samt servitut och rättigheter som belastar fastigheten.


Fastighetsregistret är offentligt och ingår i det riksomfattande fastighetsinformationssystemet (FDS). Fastighetsregistret innehåller en fastighetsregisterkarta som anger existerande fastigheters gränser och registernummer, signa på outbrutna områden samt nyttjanderätter och -begränsningar som införts i registret.


Fastighetsregistret för Helsingfors detaljplanelagda område upprätthålls vid Stadsmätningstjänster
Fastighetsregistret för området som inte är detaljplanelagt upprätthålls av Lantmäteriverket.


Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS)
Stadsmätningstjänster säljer för hela Finland utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet  (bland annat utdrag och kartutdrag ur fastighetsregistret, lagfartsbevis och gravationsbevis).


Bevis, intyg och utdrag kan beställas i: Stadsmiljösektorn, kundtjänst tfn (09) 310 22111.
I kundtjänsten kan du även fråga om andra registerupplysningar om Helsingfors stads område.


Kommunregistret
Helsingfors stads kommunregister innehåller information om bland annat fastigheter och byggnader på stadens område.
Ur kommunregistret får du information om bland annat Helsingforsområdets detaljplaner, byggförbud, adresser samt planbestämmelser och byggrätt enligt gällande detaljplaner. Uppgifter som innehåller ägar- och personuppgifter endast genom tillståndsförfarande.  

Helsingfors kommunregister upprätthålls genom samarbete mellan stadens olika ämbetsverk.


Mer information
Helsingfors stad, Stadsmätningstjänster
Fastighetsregisterskötaren, tfn (09) 310 31931 

E-post: kiinteistorekisteri@hel.fi  

 06.12.2019 09:38
Förfrågningar: 

Tryckta kartor: 
Kundtjänst, tfn (09) 310 22111; kymp.kami.asiakaspalvelu@hel.fi  

Övriga kartor: 
Kartor, tfn (09) 310 22111; karttatilaukset@hel.fi

Webbkartor: 
paikkatieto@hel.fi

Adresser:
Kundtjänst (Adresstjänst), tfn (09) 310 22111; kymp.osoitteet@hel.fi