Suoraan sisältöön

Projekt

Spårjokern
Spårjokern är en regional tvärgående snabbspårväg som löper från Östra Centrum via Vik, Åggelby och Alberga till Kägeludden. Spårvägen ersätter stombusslinje 550 (Joker-linjen).
Spår-Jokern byggs genom att en alliansmodell tillämpas. I den sammanförs en beställarorganisation bestående av Helsingfors och Esbo städer samt den planerande och verkställande parterna till en organisation. Spårjokern började byggas sommaren 2019 och den blir färdig i början av 2020-talet.
Webbplats

Kronbroarna
Projektet för Kronbroarna binder Degerö, Högholmen och Fiskehamnen till stadskärnan med en spårvägsförbindelse. Samtidigt skapas en maritim ny och snabb rutt även för cyklister och fotgängare. Spårvägen byggs som ett alliansprojekt och broförbindelsen Knekten-Högholmen-Kronbergsstranden som skild totalentreprenad. Byggandet torde inledas hösten 2021, och målet är att spårvägen blir klar 2026.
Webbplats

Centrumslingan
Centrumslingan är en planerad järnvägsslinga för närtågen under Helsingfors centrum. Den droppformade banan börjar i Böle och löper i en tunnel via centrum tillbaka till Böle. Man planerar underjordiska stationer i Hagnäs, centrum och Tölö. Trafikledsverket har planerat slingan tillsammans med Helsingfors stad. Beslut om byggandet av slingan har inte ännu fattats. 
Webbplats

Spårväg till Ärtholmen
När Ärtholmens bostadsbyggande genomförs ska spårlinjen 6 flyttas till området. Den första delen mellan Sandviken och Eirastranden blir färdig 2020 och den andra delen till Ärtholmen i början av 2020-talet.
Ärtholmens spårvägens generalplan (pdf, på finska)

Spårvägar i Busholmen
När Busholmens byggande framskrider förlängas spårlinjerna 8 och 9 från Utterhällen till Västterminalen och linjen 7 från Västterminalen till Utterkajen.
Webbplats
HRT:s linjenätsplan för spårvagnstrafiken

Fiskehamnens buss- och spårvagnslinjer
Inom de närmaste åren är avsikten att busslinjerna som kommer från nordöst ska ha sin ändhållplats i Fiskehamnen. Busslinjerna 50 och 59 kommer att förlängas till Sumparn i början av år 2020. En ny spårväg byggs mellan Fiskehamnen, Vallgårdsdalen och Böle genom ett alliansprojekt år 2021.
Fiskehamnens spårvägens generalplan (på finska)

Översiktsplan för Västra Helsingfors spårvägar
I samband med genomförandet av Helsingfors generalplan gör man upp en översiktsplan för snabbspårvägen för Vichtisvägens stadsbulevard från Centrum till Munksnäs och via Lassas till Gamlas. Samtidigt planeras en terminal för byten mellan bussar, spårvagnar och lokaltåg på Gjuteriets station.

Utöver Vichtisvägens snabbspårväg planeras även nya spårvägar mot västra innerstaden, till Fredriksgatan, Topeliusgatan och Nordenskiöldsgatan. Spårvägarna möjliggör nya rutter för spårvagnstrafiken och de används för att ersätta den förstockade busstrafiken. Översiktsplanen blir klar under 2020.

Snabbspårväg till Vik och Malm
En allmän planering av snabbspårvägen till Vik och Malm (VIIMA) har inletts. Den nya snabbspårvägen binder Vik och Malms flygplatsområde till Helsingfors centrum. Man undersöker möjligheten till sidospår från flygplatsområdet till Malms station och till Jakobacka, där det är möjligt att ansluta till Vandas spårväg. Översiktsplanen blir klar mot slutet av år 2020, och bygget av snabbspårvägen torde inledas 2027.

Tusbyledens snabbspårväg
Tusbyleden är utöver Vichtisvägen och Degerövägen en av de första stadsbulevarderna som ska genomföras enligt Helsingfors nya generalplan. Stamförbindelsen för kollektivtrafiken längs bulevarden är en snabbspårväg från centrum via Tavastvägen och Backasgatan till Tusbyleden. Översiktsplaneringen för spårvägen sker under åren 2021–2022, och spåret byggs mot slutet av 2020-talet. I samband med bulevardprojektet förnyas också Kottbys terminal för ombyten.

Spårlinje 9:s förlängning till Ilmala
Spårlinjen 9 ska förlängas från Böle fram till Ilmala. Ändhållplatsen ska byggas på Ilmalatorget. Målet är att spårvägen blir färdig 2021.

Framtidsutsikter
Helsingforsregionens 14 kommuners gemensamma syn på trafikanskaffningar i framtiden har samlats i Helsingforsregionens gemensamma plan för markanvändning, boende och trafik MBT 2019.
DELA
06.12.2019 09:42