Hoppa till innehållet

Kundavtalsvillkor för motionstjänsternas kursverksamhet

Paavo Nurmis gränd 1 C
PB 25400, 00099 Helsingfors stad
Tfn (09) 310 8771 (växel)

1. Allmänt

Kundavtalsvillkoren för motionstjänsternas kursverksamhet tillämpas vid förfaranden som anknyter till ledda motionskurser som Helsingfors stads kultur- och fritidssektor/motionstjänster ordnar. Helsingfors stads kultur- och fritidssektor/motionstjänster erbjuder idrotts- och motionstjänster och svarar för lagenligheten i sina tjänsters innehåll. Motionstjänsterna har rätt att ändra på tjänsterna som de erbjuder eller deras innehåll. Motionstjänsterna ansvarar inte till någon del för andra tjänsteleverantörers tjänster eller innehåll ens i de fall där kunden har tillgång till tjänsten i fråga till exempel via en länk i motionstjänsternas elektroniska tjänst eller på annat sätt. Motionstjänsterna ansvarar inte för skador som användningen av felaktig, bristfällig eller tolkningsbar information som finns i tjänsten eventuellt kan ha orsakat kunden. Motionstjänsterna ansvarar endast för riktigheten av uppgifterna om de produkter som de sålt och de tjänster som de erbjudit samt för deras kvalitet och funktionalitet.

2. E-tjänsten Motionstjänster

2.1 Identifiering och registrering
Användningen av tjänsten kräver att du har fyllt 18 år eller din intressebevakares, dvs. vårdnadshavares samtycke. När kunden använder tjänsterna i e-tjänsten Motionstjänster godkänner hen kundavtalsvillkoren för kursverksamheten inom ledd motion och användarvillkoren för e-tjänsten Motionstjänster.

E-tjänsten innehåller personliga uppgifter. Behandlingen av dessa kräver att användaren identifieras innan tjänsten används. I e-tjänsten har identifieringen genomförts med VETUMA-identifieringen, där användaren identifierar sig med sina personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller företagets eller sammanslutningens Katso-koder.

Du ska registrera dig när du använder tjänsten för första gången. Efter registreringen får du en personlig ärendemapp till ditt förfogande.

2.2 Dataskydd
De personuppgifter som samlas in i samband med motionstjänsternas kursverksamhet ingår i motionstjänsternas kundregister. Registerbeskrivningen och annan information om dataskyddsrättigheterna finns under Datasäkerhet och dataskydd på Helsingfors stadskanslis webbplats.

2.3 Tjänstens användbarhet
Motionstjänsterna ansvarar inte för att tjänsten fungerar utan avbrott, i realtid och felfritt. Motionstjänsterna ansvarar inte för eventuella tekniska problem som uppstår i tjänsten, för avbrott på grund av service- eller installationsåtgärder eller för ändringar i eller bortfall av information i tjänsten eller annan information på grund av dessa eller för problem, störningar eller avbrott vid dataöverföring på grund av en tredje part eller för skador som dessa orsakar. Motionstjänsterna har rätt att avbryta tjänsten på grund av ändringar, förnyelser eller tekniska orsaker i anslutning till tjänsten eller på grund av reparations-, installations- eller servicearbeten i datakommunikationsnätet eller annan motsvarande orsak eller om lagstiftningen eller en annan myndighetsbestämmelse kräver det. Motionstjänsterna ser till att avbrottet blir så kortvarigt som möjligt. I mån av möjlighet meddelar man om avbrottet på förhand.

2.4 Rättigheter
Alla rättigheter till e-tjänsten Motionstjänster innehas av motionstjänsterna eller andra innehållsproducenter eller licensinnehavare. Serviceproducenten har rätt att när som helst sluta producera e-tjänsten Motionstjänster. Om detta meddelas på motionstjänsternas webbplats (hel.fi/liikunta)i god tid innan man slutar producera tjänsten. Ansvarig för produktionen av e-tjänsten Motionstjänster är Enkora Oy Ltd.

2.5 Kundens rätt att använda tjänsten
När kunden i enlighet med dessa användarvillkor registrerar sig i e-tjänsten Motionstjänster får hen rätt att använda tjänsten i enlighet med de villkor som fastställs här och eventuella tjänstespecifika villkor. Kunden är medveten om att även om hen via tjänsten kan få tillgång till andra serviceproducenters tjänster, kan användningen av dem kräva en separat registrering. Närmare information om de tjänstespecifika villkoren, begränsningarna och praxis för de tjänster som motionstjänsterna erbjuder finns på Kultur- och fritidssektorns/motionstjänsternas webbplats, www.hel.fi/liikunta.

2.6 Ansvariga organ
Vetuma: Statens center för informations- och kommunikationsteknik, Valtori. E-post: vetuma(at)valtori.fi.
Produktion av tjänsten: IBM
Bankidentifiering: Varje bank ansvarar själv för identifieringen och för betalningarna.
Produktion av e-tjänsten: Enkora Oy Ltd
E-tjänsten som utnyttjar identifierings- och betalningstjänsten: (Motionstjänster) Helsingfors stads kultur- och fritidssektor.


3. Priser

I priserna ingår moms på 10 %.

4. Rabattgrupper

Följande kundgrupper beviljas -50 % rabatt på en del av kursverksamhetens produkter och tjänster:
• barn och unga under 18 år
• arbetslösa
• pensionärer
• seniorer över 64 år
• kunder som äger legitimation för personer med funktionshinder, specialbadkort eller bmi-kort samt kunder som deltar i stadens motionsrådgivning

Nedsatt pris beviljas vid kursanmälan och priset gäller för en verksamhetsperiod åt gången (ca 4 månader). För att få rabatten bör kunden vid anmälan ange sin ålder eller visa sig höra till en av rabattgrupperna ovan, med ett officiellt dokument eller kund- / personkort, i början av varje verksamhetsperiod. Om kunden inte bevisar sin rätt till den ansökta rabatten, indrivs andelen på 50 % av kursens grundpris retroaktivt.

5. Betalning

Kunden ansvarar för riktigheten av de uppgifter som hen uppgett per telefon eller i e-tjänsten Motionstjänster för att kunna boka eller köpa en produkt. I e-tjänsten Motionstjänster kan bokningsavgiften betalas via Nordeas, Danskebanks, Andelsbankens, Aktia Sp/Pop:s och Handelsbankens nätbanker. När kunden anmäler sig till en motionskurs och betalar deltagaravgiften via e-tjänsten Motionstjänster ska hen ännu bekräfta sin bokning genom att från nätbanken gå tillbaka till e-tjänsten Motionstjänster. Kunden ansvarar för att betala bokningen och gå tillbaka till tjänsten. Motionstjänsterna svarar inte för betalningsstörningar eller för att bokningen inhiberas på grund av att kunden efter betalningen inte har gått tillbaka till tjänsten. Vid vissa enheter kräver användningen av motionstjänsterna att kunden har ett personligt kundkort värt fyra euro. När kunden betalar den valda produkten uppstår ett bindande avtal mellan kunden och Helsingfors stad. Bokningen gäller endast vid den tidpunkt som anges i blanketten.

6. Ändring och avbokning av köpta produkter

Kundens anmälan till motionstjänsternas kurser är bindande. Om kunden är tvungen att avboka sitt deltagande i en ännu obetald kurs godkänns avbokningen såtillvida att personen inte har deltagit i kursen och att avbokningen gjorts före fakturans förfallodag. Om kunden är tvungen att avboka sitt deltagande i en kurs som redan har betalats innan den börjar, återbetalas kursavgiften endast om det är fråga om byte av hemort, insjuknande eller dödsfall (mot flyttanmälan eller läkarintyg). Avgifter som betalats dubbelt återbetalas i sin helhet. Som avbokningsavgift debiteras en handläggningskostnad (8,50 euro för varje avbokningshandläggning). Det betalas inga ersättningar för enskilda frånvaron från kurser eller för meddelanden om avbokningar som görs efter att kursen börjat. Om man av ovan nämnda skäl vill göra en av- eller ombokning måste man meddela motionstjänsterna om detta per e-post, liikuntakurssit@hel.fi, eller per telefon, tfn 09 310 87501.

7. Övriga villkor

Motionstjänsterna behandlar kunduppgifter i enlighet med den registerbeskrivning av motionstjänsterna som finns tillgänglig på Helsingin kaupungin rekisteriselosteet/Helsingfors stads registerbeskrivningar. Registerbeskrivningen av e-tjänsten Motionstjänster finns under Motionstjänster Kundregister för datasystemet Enkora.19.02.2021 16:05