Hoppa till innehållet

Social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors

Andra linjen 4 A
00530 Helsingfors
PB 6000, 00099 Helsingfors stad
+358 9 310 5015
Visa på kartan

Nedsättning eller efterskänkande av klientavgift

Med klientavgift avses i detta sammanhang inkomstrelaterade avgifter som tas ut av social- och hälsovårdstjänster.

Avgiften kan nedsättas eller efterskänkas om uttagande av avgift äventyrar klientens utkomstmöjligheter eller förverkligandet av personens försörjningsplikt (11 § i klientavgiftslagen). För att avgift kan nedsättas eller efterskänkas ska klienten ansöka om det genom en fritt formulerad ansökan eller på Helsingfors stads egen blankett.

Nedsättning av klientavgift baserar sig på en kalkyl av inkomster och utgifter. När klientens betalningsförmåga bedöms beaktas även makens inkomster och utgifter.

Helsingfors stads enhet för klientavgifter behandlar ansökningar om nedsättning av klientavgifter inom social- och hälsovårdstjänster.

Nedsättning av klientavgift kan ansökas för socialvårdens inkomstrelaterade avgifter:

 • Fortgående hemvård (förutom stödtjänster: måltider, städning, bastu)
 • Serviceboende för äldre personer
 • Långvarigt institutionsboende
 • Klientavgifter för missbrukar- och mentalvårdstjänster
 • Handikappservicens klientavgifter

Nedsättning eller efterskänkande kan inte ansökas för hälsovårdens fasta avgifter.

 • poliklinikavgifter
 • avgifter för munhälsovård
 • avgifter för seriebehandling, såsom fysioterapi

Om du är missnöjd med den avgift som tas ut för en hälsovårdstjänst, hittar du anvisningen för omprövning här:
Missnöje med hälsovårdens klientavgift

Ansökan, bilagor och beslut

Klienten kan ansöka om nedsättning av avgift på två sätt:

 1. Genom att fylla i ansökan och skicka den och bilagorna till enheten för klientavgifter.
  Efterskänkande och nedsättning av avgift inom social- och hälsovården, ansökan (pdf)
 2. Genom att göra en fritt formulerad ansökan och lämna in den hos enheten för klientavgifter tillsammans med inkomst- och utgiftsverifikationer.

Kontaktuppgifter:
Social- och hälsovårdssektorn/Enheten för klientavgifter
PB 6032
00099 Helsingfors stad

Ur en fritt formulerad ansökan ska framgå:

 • Vilken avgift ansökan gäller
 • För vilken tidsperiod eller från och med vilket datum man ansöker om nedsättning eller efterskänkande av avgift.
 • Motiveringar till varför klientavgiften äventyrar utkomsten.

Till ansökan ska bifogas kopior på följande utgifter:

Utgifter som beaktas:

 • Kontoutdrag över alla (även makes) konton för de två senaste månaderna av vilka framgår följande utgifter:
  • hyra/ bolagsvederlag
  • el
  • vattenavgift
  • räntor på bostadslån
  • räntor på studielån
  • räntor som hänför sig till köp av bil, om klienten utifrån lagen om service och stöd på grund av handikapp har fått stöd för köp av bil
  • tilläggsskatter (för månaden i fråga)
  • hemvårdens stödserviceavgifter och dagverksamhetsavgift
  • trygghetstelefon
  • underhållsbidrag
  • betalningsbeslut eller -plan om utsökning eller skuldsanering
  • långtids receptbelagda läkemedel (ordinerats för 3 månader eller längre tid), recept och kvitton bör bifogas Av läkemedelsutgifter beaktas högst den summa som motsvarar det årliga läkemedelstaket.
  • bashemförsäkring. Senaste faktura ska bifogas.

I ansökan ska man uppge för vilken tidsperiod eller från och med vilket datum man ansöker om nedsättning eller efterskänkande av avgift samt vilken tjänst ansökan gäller. Nedsättning eller efterskänkande av avgift kan sökas för högst 12 månader.

Beslut om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas i regel från början av ansökningsmånaden.

Hur nedsättning beräknas

Utgångspunkten för beräkningsgrunden av den sökandes betalningsförmåga är att utgifterna dras av från inkomsterna. Den sökande ska ha åtminstone utkomststödets grunddel (för ensamboende 502,21 euro år 2020) eller minimibeloppet disponibla medel vid anstaltsboende (110,00 euro år 2020) eller minimibeloppet disponibla medel vid serviceboende (254,00 euro år 2020) till sitt förfogande, beroende på var klienten stadigvarande bor.

Nedsättning eller efterskänkande av avgift godkänns inte om klienten har egna eller tillsammans med sin make tillgångar på över 8000 euro på bankkonton och/eller som snabbt realiserbar egendom.

Inkomster och utgifter som beaktas vid beslutet om nedsättning eller efterskänkande av klientavgift

Nettoinkomster som beaktas

 • löneinkomster
 • pensioner
 • förmåner som FPA eller försäkringsbolag har betalat
 • kapitalinkomster
 • ränteinkomster
 • barnbidrag och pensioner för samtliga barn
 • underhållsbidrag/-stöd för samtliga barn
 • stöd för närståendevård

Utgifter som inte beaktas

 • hälsovårdskostnader (avgiftstak)
 • receptfria läkemedel
 • kostnader för kläder eller vårdutrustning på grund av klientens specialbehov som fast anknyter till vården av klienten och kostnader för kläder eller vårdutrustning som ersätts med stöd av en annan lag
 • kostnader för fritidsaktiviteter
 • personliga försäkringspremier (med undantag för obligatoriska försäkringar för bostadsfastighet)
 • konsumtions- eller flexkrediter
 • bostads- och studielån
 • fastighets- eller arvsskatter
 • rättegångskostnader
 • saneringskredit från Garantistiftelsen
 • självriskandelar för transporter
 • övriga hushållskostnader

Nedsättning kan inte beviljas för servicesedelns självriskandel, eftersom bestämmelserna om klientavgifternas skälighet inte gäller servicesedlar. Det är vid behov möjligt att höja värdet på servicesedeln i enlighet med lagen om servicesedlar.
01.04.2020 12:21