Hoppa till innehållet

Utredning och fastställande av faderskap

Utredning och fastställande av faderskap    

I faderskapslagen föreskrivs hur ett barns faderskapsförhållande uppstår. Enligt faderskapslagen fastställs faderskapet antingen på grundval av faderskapspresumtion eller separat. Fastställandet av faderskapet sker utgående från äktenskapet; om barnets mor är gift när barnet föds antar man alltid att maken är far till barnet. Då är föräldrarna också tillsammans vårdnadshavare till barnet.

Om barnet däremot föds utom äktenskap måste faderskapet alltid fastställas, antingen genom erkännande eller genom ett domstolsbeslut. Faderskapet måste därmed fastställas även om barnets föräldrar är sambor vid barnets födelse. Faderskapet måste fastställas separat också om föräldrarna ingår äktenskap efter barnets födelse.

När faderskapet har fastställts uppstår ett juridiskt bindande släktskapsförhållande mellan barnet och fadern. Barnet blir bröstarvinge till fadern och kan få faderns efternamn. Efter att faderskapet har fastställts har barnet rätt att få underhåll av sin far och att hålla kontakt med och träffa honom. Vårdnadshavaren till ett barn som föds utom äktenskap är barnets mor men efter att faderskapet har fastställts kan föräldrarna komma överens om att föräldrarna får gemensam vårdnad om barnet. Vid behov kan föräldrarna också komma överens om underhållet av barnet eller om umgängesrätten. Mer information om dessa finns på webbplatsen för övriga familjerättsliga frågor.

Förhandserkännande av faderskap på mödrarådgivningsbyrån

Faderskapet kan erkännas på mödrarådgivningsbyrån under graviditeten om

  • det endast finns en möjlig far
  • föräldrarna är eniga om faderskapet och närvarande samtidigt
  • man på förhand har kommit överens om erkännandet av faderskapet på mödrarådgivningsbyrån
  • båda föräldrarna har giltiga identitetsbevis med sig
  • erkännandet av faderskap inte är särskilt brådskande efter barnets födelse
  • alla parter har tillräckliga språkkunskaper för att kunna sköta ärendet.

Man ska på förhand fylla i personuppgifterna på formuläret för förhandserkännande av faderskap på dator, skriva ut formuläret och ta med det till ett överenskommet besök på mödrarådgivningsbyrån (graviditetsvecka 30–33). Om föräldrarna på förhand också vill komma överens om en gemensam vårdnad om barnet, ska de också fylla i formuläret för detta på dator på förhand, skriva ut det och ta det med sig till mödrarådgivningsbyrån. Formulären undertecknas först på mödrarådgivningsbyrån i närvaro av en hälsovårdare. Om någon av föräldrarna har ett pass eller ett identitetskort som beviljats av någon annan än av finländska myndigheter, är det bra att utöver originalet också ha en kopia av handlingen med sig. Kopian (av sidan med personuppgifter) bifogas till handlingarna som skickas till magistraten.

Rådgivningsbyrån lämnar in de granskade och undertecknade erkännandehandlingarna till barnatillsyningsmannen i moderns hemkommun som skickar föräldrarna besked om att han eller hon tagit emot handlingarna.

Förhandserkännande av faderskap hos barnatillsyningsman

Föräldrarna kan sköta förhandserkännandet av faderskap också hos barnatillsyningsmannen om det av någon anledning inte kan göras på mödrarådgivningsbyrån. Föräldrarna ska ha gällande identitetsbevis och modern även rådgivningsbyråns moderskapskort (intyg över graviditeten) med sig.

Handläggning av förhandserkännande av faderskap och fastställande av faderskap

Magistraten meddelar barnatillsyningsmannen i respektive barns hemkommun om barn som föds utom äktenskap. En man som erkänt sitt faderskap, barnets mor eller en annan man som anser sig kunna vara far till barnet, kan ännu bestrida eller återkalla förhandserkännandet av faderskap inom 30 dagar efter barnets födelse. Erkännandet ska bestridas eller återkallas skriftligen hos barnatillsyningsmannen. Det kan också göras per e-post till lastenvalvoja.helsinki@hel.fi. Brevet eller e-postmeddelandet ska innehålla sakägarnas personuppgifter. Barnatillsyningsmannen börjar utreda faderskapet till följd av ett återkallat förhandserkännande av faderskap genom att ta kontakt med barnets mor.
Barnatillsyningsmannen skickar obestridliga faderskapshandlingar till magistraten 30 dagar efter barnets födelse (man kan inte avvika från denna tid). Magistraten fastställer faderskapet och skickar beslutet direkt till föräldrarna. Handläggningstiden vid magistraten är cirka 2–4 veckor.

Utredning och erkännande av faderskap efter barnets födelse

Magistraten meddelar barnatillsyningsmannen i respektive barns hemkommun om barn som föds utom äktenskap. Om faderskapet inte har erkänts under graviditeten skickar barnatillsyningsmannen en kontakt- och tidsbeställningsbegäran till modern för utredning av faderskap.
Barnets föräldrar kan boka en gemensam tid hos barnatillsyningsmannen för erkännande av faderskapet. Erkännandet kräver även moderns samtycke. Därför är det nödvändigt att båda föräldrarna besöker barnatillsyningsmannen.  Barnets mor eller eventuella far kan också ensam inleda utredningen av faderskapet. Även barn som fyllt 15 år kan begära utredning av faderskapet.  Parterna ska ha gällande identitetsbevis med sig.

Rättsgenetisk DNA-undersökning kan göras hos barnatillsyningsmannen

Om föräldrarna så vill eller om barnatillsyningsmannen anser det nödvändigt kan man göra en DNA-undersökning för utredning av faderskapet. Föräldrarna tar själva ett strykningsprov på insidan av kinden samt ett prov av barnet under barnatillsyningsmannens övervakning. Man ska låta bli att äta, dricka eller röka i minst 30 minuter före provtagningen.

En rättsgenetisk DNA-undersökning kan göras i ett faderskapsärende även i fall en förälder med invandrarbakgrund inte har möjlighet att få tag på officiella identitetsbevis eller pass.

Undersökningsresultatet skickas till barnatillsyningsmannen som ger det för kännedom till föräldrarna.

Fastställande av faderskap som utretts efter barnets födelse

Barnatillsyningsmannen skickar färdiga handlingar angående erkännande och utredning av faderskap till magistraten omedelbart om faderskapet har utretts efter barnets födelse. Magistraten fastställer faderskapet och skickar beslutet direkt till föräldrarna. Handläggningstiden vid magistraten är cirka 1–4 veckor.

Assisterad befruktning

Om paret tillsammans har genomgått assisterad befruktning, är mannen som gett sitt samtycke till behandlingen barnets far. Om föräldrarna inte är gifta, ska faderskapet erkännas separat antingen på mödrarådgivningsbyrån på förhand eller hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse. I samband med faderskapsärendet ska samtycket till den assisterade befruktningen uppvisas. En kopia av samtycket bifogas handlingarna.  

Om barnets mor har fått assisterad befruktning ensam och graviditeten har börjat med könsceller av en anonym donator kan man fatta ett beslut om nedläggande av faderskapsutredningen. Modern ska dock besöka barnatillsyningsmannen personligen i ärendet och ha med sig ett gällande identitetsbevis eller pass. Modern ska även visa upp sitt samtycke till den assisterade befruktningen. En kopia av samtycket bifogas handlingarna.  

Om barnets mor ensam har fått assisterad befruktning men är i ett registrerat parförhållande och på grund av adoption inom familjen samtidigt klient hos Adoptionsarbetsgruppen för familjerättsliga ärenden, räcker det att ärendet behandlas med en socialarbetare inom adoptionsrådgivningen. Något separat besök hos barnatillsyningsmannen är inte nödvändigt. Även i detta falla ska modern visa upp sitt samtycke till den assisterade befruktningen. En kopia av samtycket bifogas handlingarna.  

Fastställande av faderskap i domstol

Om man inte frivilligt lyckas utreda och fastställa faderskapet kan barnatillsyningsmannen väcka talan för fastställande av faderskap i domstol. Också mannen kan väcka talan för fastställande av faderskap om barnets mor vägrar utreda ärendet hos barnatillsyningsmannen.

Faderskap till barn som föds inom äktenskap

När ett barn föds under äktenskapet är den äkta mannen enligt lagen far till barnet. Om fadern i verkligheten är någon annan kan han erkänna barnet hos barnatillsyningsmannen om både modern och den äkta mannen godkänner detta. Ett äkta par kan även tillsammans begära att faderskap utreds inom högst sex månader efter barnets födelse. Då gör man en DNA-undersökning av parterna för utredning av faderskapet.
Modern eller fadern till ett barn som fötts inom äktenskap har rätt att inom två år efter barnets födelse väcka talan för upphävande av faderskapet vid domstol.06.12.2019 08:57