Suoraan sisältöön

Boendeenheten vid Gamla chaussén

Gamla chaussén 22 A–B, 00350 Helsingfors
PB 7340, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 3104 4926, hus A
Tfn 09 3104 4923, hus B

Vid Gamla chaussén ligger en enhet för stödboende som fungerar i två separata byggnader, husen A och B.
Antalet bostäder är sammanlagt 98 (ettor, sju tvåor, tre bostäder för rörelsehindrade). Antalet klientplatser uppgår till 105.
Enheten erbjuder gemenskapligt och rehabiliterande boende för bostadslösa kvinnor, män och äkta par. Bostäderna är basmöblerade. Klienterna har dessutom tillgång till gemensamma lokaler, bland annat ett kök, ett gym, bastur och en allaktivitetslokal.
Av personalen är handledarna i båda husen på plats dygnet runt. I personalen ingår dessutom socialhandledare, sjukskötare och en ergoterapeut.06.12.2019 09:26