Hoppa till innehållet

Social- och krisjour

Socialjour

  • Tfn 0206 96006 varje dag dygnet runt.
  • Socialjouren hjälper i socialvårdens krissituationer på kvällar och veckoslut.
  • Jouren tar hand om uppgifter som kräver socialmyndighetens omedelbara handlingar.
  • Den viktigaste uppgiften är det akuta socialarbetet inom barnskyddet.
  • Under tjänstetid ska du i första hand vända dig till familje- och socialservicen i ditt egna bostadsområde eller vid den svenska motsvarande servicen.

Krisjour

  • Tfn 09 3104 4222 varje dag dygnet runt.
  • Krisjouren ger akut krishjälp i plötsliga kriser, t.ex. då en anhörig dör plötsligt, i våldsituationer, i allvarliga olyckor eller sjukdomsfall och vid eldsvåda.
  • Akut krishjälp är kortvarig hjälp: 1-5 klientmöten, krishjälp per telefon samt bedömning och ordnande av fortsatt hjälp.

Socialt arbete vid jourerna

Socialt arbete vid jourerna ansvarar för behovet av socialt arbete hos patienter vid Haartmanska sjukhusets och Malms sjukhus jourer. Socialarbetarna ger råd och handledning till patienten och hans eller hennes närstående och strävar till att säkerställa de nödvändiga fortsatta tjänsterna. Man försöker hitta lösningar till patientens situation i samarbete med de övriga arbetarna på sjukhuset samt med olika myndigheter och samarbetspartners.

Kontaktuppgifter

Sparbankskajen 2 A, 5 vån., 00530 Helsingfors
Karta
PB 8630, 00099 Helsingfors stad
Tfn 09 310 5015, växel
Fax 09 701 7326
Chef Pia Mäkeläinen16.11.2020 16:10