Hoppa till innehållet

Begäran om omprövning och kommunalbesvär

Den som är missnöjd med ett beslut fattat av stadsstyrelsen, en nämnd, en stadsstyrelse- eller nämndsektion eller en myndighet som lyder under stadsstyrelsen eller en nämnd kan komma med en skriftlig begäran om omprövning. Begäran om omprövning av ett beslut av ett ovan angivet organ, en sektion i organet eller en myndighet som lyder under detta riktas till organet i fråga.

Ändring i beslut som fattats av stadsfullmäktige söks hos förvaltningsdomstolen genom kommunalbesvär.

En begäran om omprövning får framställas och kommunalbesvär anföras av dem som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part), likaså av kommuninvånarna.

Närmare uppgifter om omprövning och kommunalbesvär finns i 11 kap. i kommunallagen, (Finlex).

Förvaltningsklagan

Med förvaltningsklagan avses en anmälan om en felaktig tjänsteåtgärd. Förvaltningsklagan görs hos en högre myndighet eller en myndighet som utövar allmän laglighetskontroll över förvaltningen (statsrådets justitiekansler, riksdagens justitieombudsman).

Alla medborgare har rätt att anföra en förvaltningsklagan. Ingen bestämd form eller föreskriven tid tillämpas.

 06.12.2019 07:38