Hoppa till innehållet

Att komma med invånarinitiativ

Helsingforsborna kan i enlighet med kommunallagen komma med initiativ som gäller stadens verksamhet. Enklast går det till om man tar initiativet på webbtjänsten invanarinitiativ.fi. Då man tar initiativet ska man följa de anvisningar som webbtjänsten ger.

Den som har tagit initiativet får meddelande om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet. Stadsfullmäktige, å sin sida, får åtminstone en gång om året uppgifter om sådana invånarinitiativ som gäller fullmäktiges verksamhetsområde, samt uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits till följd av initiativen.

Initiativ tas emot på registratorskontoret vid stadshuset, Norra esplanaden 11-13 och på rådgivningstjänsten Helsingfors-infos verksamhetsställen och telefon (09) 310 11 111 må-to kl. 9-16, och fr kl. 10-15.

Om minst två procent av de röstberättigade invånarna i en kommun tar ett invånarinitiativ som faller inom fullmäktiges behörighetsområde, måste ärendet tas upp i fullmäktige för behandling senast inom ett år efter att ärendet inletts.

Det går också att lämna in initiativet på stadens registratorskontor. Dokumentet som innehåller initiativet ska uppfylla följande krav:

  • Ordet "initiativ" ska tydligt markeras
  • Initiativtagarens kontaktuppgifter ska vara bifogade
  • Initiativtagarens adressuppgifter ska framgå så att initiativtagarens hemkommun kan fastställas

Initiativ till kommunal folkomröstning kan göras av invånarna. Minst fem procent av kommunens röstberättigade invånare kan ta initiativ till en kommunal folkomröstning. Kommunfullmäktige ska utan dröjsmål avgöra om en folkomröstning i enlighet med initiativet ska ordnas. Folkomröstningen är rådgivande.

Fullmäktigeledamöterna kan ta initiativ, som kallas motioner, om stadens gemensamma angelägenheter. Fullmäktige behandlar ledamöternas motioner fyra gånger inom ett kalenderår. På stadsfullmäktiges webbplats kan man läsa motionerna.06.12.2019 07:20