Suoraan sisältöön

Rösträtt vid Europaparlamentsval

Rösträtt vid Europaparlamentsval

Röstberättigad vid Europaparlamentsvalet i Finland är varje person som senast på valdagen fyller 18 år och som är

  1. finsk medborgare oavsett boningsort, och
  2. sådana medborgare i andra medlemsstater i Europeiska unionen som senast på valdagen fyller 18 och som inte i sin hemstat har förlorat sin valbarhet samt som senast den 80 dagen före valdagen har anmält sig till magistraten för att bli intagen i rösträttsregistret i Finland och
    1. som har hemkommun i Finland den 51 dagen före valdagen eller
    2. som är anställda inom Europeiska unionen eller en i Finland verksam internationell organisation eller som är familjemedlemmar till sådana personer, om de bor i Finland.

Anmälan kan göras med Befolkningsregistercentralens blankett.

En finsk medborgare som inom den föreskrivna tidsfristen har meddelat att han eller hon önskar utöva sin rösträtt i en annan medlemsstat är inte röstberättigad i Finlands Europaparlamentsval.

Vid samma Europaparlamentsval får var och en rösta enbart i en av Europeiska unionens medlemsstater, dvs. en röstberättigad får rösta antingen i sitt hemland eller i den stat där han eller hon bor.

Läs mer om rösträtt på justitieministeriets valwebbplatst
DELA
06.12.2019 07:18