Hoppa till innehållet

Begäran om uppgifter

Var och en har rätt att ta del av en offentlig myndighetshandling. En dylik fritt formulerad begäran kan göras exempelvis per telefon eller e-post. Dessa begäranden riktas direkt till förvaltningen, sektorn eller affärsverket som ansvarar för ärendet.

Det finns dock även sådana uppgifter som enligt lagen kan utlämnas endast under vissa förutsättningar och i fråga om vilka myndigheten ska pröva huruvida uppgifterna kan utlämnas. De här förutsättningarna beskrivs på den här sidan och för begärande av de här uppgifterna finns separata blanketter.

Att begära egna personuppgifter

En person har rätt att enligt både EU:s allmänna dataskyddsförordning och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, dvs. offentlighetslagen, få uppgifter som gäller en själv. De här rättigheterna är delvis överlappande, men i dem finns också vissa skillnader. De interna skillnaderna gäller bland annat maximitiden för behandlingen och sökandet av ändring.

Enligt dataskyddsförordningen ska en begäran om rättelse av felaktiga personuppgifter besvaras utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från att begäran mottagits. Tiden kan förlängas med högst två månader.

Enligt offentlighetslagen ska en begäran om uppgifter behandlas utan dröjsmål, dock senast inom två veckor från begäran. Tiden kan förlängas med högst två veckor.

Begäran om egna uppgifter utgående från dataskyddsförordningen

De registrerade, dvs. stadens kunder, har enligt dataskyddsförordningen rätt att få veta om deras uppgifter behandlas vid staden och begära att få sina egna uppgifter. Dessutom kan korrigering av felaktiga personuppgifter krävas.

En begäran att få kontrollera de egna uppgifterna och korrigering av felaktiga uppgifter kan göras med blanketterna på sidan Den registrerades rättigheter. Länkar till blanketter för begäran om uppgifter finns under rubriken Så hävdar du dina rättigheter.

Begäran om egna uppgifter med stöd av offentlighetslagen

Alla har med vissa begränsningar rätt att få ta del av sina egna uppgifter som ingår i ett myndighetsdokument, om inte något annat föreskrivs i lagen.

En begäran om egna uppgifter kan göras med hjälp av blanketten på sidan Stadens handlingars offentlighet. En länk till blanketter för begäran av uppgifter finns under rubriken Rätt att få ta del i sina egna uppgifter.

Att begära andra uppgifter än sina egna

En parts begäran om uppgifter

Den som i ett ärende är sökande eller anför besvär eller någon annan vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet gäller (part) har rätt att hos den myndighet som behandlar eller har behandlat ärendet ta del av en myndighetshandling som kan eller har kunnat påverka behandlingen.

En begäran om en parts uppgifter kan göras med hjälp av blanketten på sidan Stadens handlingars offentlighet. En länk till blanketten för begäran om uppgifter finns under rubriken En parts begäran om uppgifter.

Begäran om uppgifter från en myndighets personregister

Personuppgifter i en myndighets personregister kan lämnas ut såsom kopior, utskrifter eller i elektronisk form, om mottagaren enligt bestämmelserna om skydd av personuppgifter har rätt att registrera och använda sådana personuppgifter.

En begäran om uppgifter från en myndighets personregister kan göras med hjälp av blanketten på sidan Stadens handlingars offentlighet. En länk till blanketten för begäran om uppgifter finns under rubriken En begäran om uppgifter från en myndighets personregister.


Helsingfors stads registratorskontor
18.09.2020 13:51