Hoppa till innehållet

Planer

På sidan Aktuella planer finns detaljplaner o.d. och trafikplaner som är under beredning och som man kan påverka just nu. Vi informerar dessutom här om öppna möten. Man kan via tjänsten Planer på kartan ta reda på var i planeringsprocessen detaljplaner, delgeneralplaner och trafikplaner befinner sig. På samma plats finns planeringsmaterial anknutet till projekten.

Aktuella planer

Planer på kartan

Trafikplanering omfattar alla trafikformer, dvs. kollektivtrafik, biltrafik, cykeltrafik och gångtrafik, och dessutom parkering.

Trafikplanering

Hurdana grönområdena är nu i fråga om tjänster, konstruktioner och utrustning utreds i områdesplaner. Behovet av förbättringar och prioritetsordningen för områdena tas också upp i planerna. Dessutom ställs där upp naturvårdsmål för de enskilda områdena i samarbete med de involverade. En parkplan utarbetas för alla parker som ska anläggas och sättas i stånd. Växtligheten, möblerna, ytmaterialen och belysningen får sin slutliga plats genom parkplanen.

Områdes- och naturvårdsplaner

Linjenätsplanerna gäller utveckling av linjenätet för kollektivtrafiken och baserar sig på mål som ställts upp för nivån på kollektivtrafiktjänsterna.

Planering av linjenät

Målet för energitillförseln är att den ska vara kolneutral år 2050.

Utvecklingsplaner

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster har utarbetat en plan för utveckling av vattentjänsterna åren 2013–2022 i samråd med medlemskommunerna Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda.

Planer för utveckling av vattentjänsterna

Staten och kommunerna i Helsingforsregionen har genom ett intentionsavtal för markanvändning, boende och trafik 2012–2015 kommit överens om att en gemensam markanvändningsplan ska utarbetas för Helsingforsregionen och att utvecklingsprinciper och lösningar för områdes- och samhällsstrukturen och trafiksystemet ska samordnas.

Markanvändningsplan för Helsingforsregionen
Regionala prognoser och planer24.03.2021 13:32