Hoppa till innehållet

Detaljplaneändring

Ägaren eller innehavaren till en tomt kan ansöka om ändring av en giltig detaljplan.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Man kan ansöka om ändring på blanketten Ansökan om ändring av detaljplan eller med en egen fritt formulerad ansökan med motsvarande uppgifter.

Följande dokument ska bifogas ansökan:

- Utredning om ägande- eller besittningsrätt. Ett dokument varav ägandeförhållandena eller besittningen av tomten framgår (t.ex. lagfartsbevis, hyresavtal, köpebrev, om lagfarten är anhängig eller om det är högst sex [6] månader sedan köpet).

- Fullmakt, om ansökan undertecknas av någon annan än den sökande. Fullmakten ska innehålla fastighetens samtliga ägares/innehavares underskrifter och namnförtydliganden. Alla de åtgärder som den befullmäktigade har rätt att vidta ska framgå av fullmakten.

- Protokoll från bolagsstämman, om ändringen söks av ett bostads- eller fastighetsaktiebolag. Bolagsstämman ska besluta om sökande av ändring i detaljplanen.

- Handelsregisterutdrag, om ändringen söks av ett bolag. Dokumentet visar vem eller vilka som har rätt att teckna bolagets firma.

- Markanvändningsplan, det vill säga en ritning varav den sökta ändringen framgår.

Innan du lämnar in ansökan rekommenderar vi att du tar kontakt med planläggningstjänsten och förhandlar om möjligheten till ändring och dess ändamålsenlighet med områdesarkitekten. Samtidigt kan du ställa frågor om ersättningsbeloppet och tidsschemat för ändringen samt om andra eventuella detaljer.

Områdesarkitekterna finns anträffbara enligt överenskommelse på Verkstadsgatan 8, Helsingfors, telefonväxel 09 310 2611. Man ska komma överens om mötet på förhand.

Om du ansöker om detaljplaneändring för en arrendetomt som staden äger, vänligen kontakta stadens markupphandlingsenhet innan du lämnar in ansökan. Markupphandlingsteamets kontaktuppgifter hittar du under länken Ytterligare information.

Ändringsansökan skickas till Helsingfors registratorskontor.

Avgifter:

Staden har rätt att uppbära kostnaderna för utarbetande och handläggning av planen av den sökande. Om den sökande återkallar sin ansökan efter att planarbetet har inletts, faktureras för det utförda arbetet. Planläggningsavgiften fastställs enligt den gällande avgiftstabellen den dag då ansökan har kommit in.

Ytterligare upplysningar:

Om frågan gäller en höjning av en småhustomts effektivitet från 0,20 till 0,25 kan saken även ordnas med ett undantagstillstånd. Byggnadstillsyn ger ansökningsformulär liksom även anvisningar om inlämnande av ansökan. Det finns också anvisningar och nödvändiga blanketter på byggnadstillsynens webbplats.

Utskrivbara blanketter - Ansökan om detaljplaneändring. blankett

Tilläggsuppgifter:
Ansökan om ändring skickas till Helsingfors stads registratorskontor.

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn

Suomeksi » | På svenska | In English »