Hoppa till innehållet

Stadskansliet, bidrag till föreningar för integrationsarbete

Stadskansliet beviljar organisationer bidrag för uppnående av målen i stadens integrationsprogram. Integrationsbidrag delas ut årligen i enlighet med temana i integrationsprogrammet.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

År 2021 ska objekten som understöds genomföra följande mål för och teman i Helsingfors stads integrationsprogram 2017-2021:
- Helsingfors är den kunniga arbetskraftens stad,
- Helsingfors är världens mest effektiva inlärningsmiljö,
- Helsingfors är en öppen och inkluderande stad samt
- Helsingfors förebygger ojämlikhet.

Vem kan söka?
I sin ansökan ska den sökande på ett tillräckligt sätt kunna påvisa:
-Vilket mål och tema för integrationsprogrammet i stadstrategin verksamheten genomför?
. Hur verksamheten i praktiken kommer att ordnas?
. Vilka resultat man genom verksamheten förväntas nå?
. Hur de i verksamheten åstadkomna resultaten ska utnyttjas i fortsättningen?

Den sökande ska vara beredd att bidra med en egenfinansieringsandel (10 %) av bidraget.

Ansökningarna bedöms utifrån hur bra de genomför målen för och temana i stadens integrationsprogram. Ansökningarna jämförs enligt kvaliteten av verksamhetsbeskrivningen i dem samt hur genomförbar budgeten är. Samarbete med andra organisationer och mellan olika språkgrupper räknas som merit.

Bidragets syfte:
Bidrag kan sökas för projekt, pilotprojekt och verksamhet som främjar integration enligt målen för och temana i stadens integrationsprogram. Bidraget är inte avsett för lokalhyror för organisationens lokaler, telefon- eller internetkostnader och med det kan inte täckas inkvarterings- eller resekostnader eller inköp av apparater.

Bidraget ska användas i sin helhet under 2021.

Ansökning om bidrag:
Bidrag söks elektroniskt. Formuläret finns under Bidrag till föreningar för integrationsarbete. Integrationsbidragets belopp är cirka 10 000 euro. Ansökan om bidrag för 2021 inleds 2.11.2020. Ansökningssystemet stängs den 27.11.2020 kl. 16.00.

Till ansökan ska bifogas formuläret Serviceplan, noggrant ifyllt. Formuläret kan laddas ned på denna sida. I formuläret ska användningsändamålet för bidraget som söks samt budgeten detaljerat beskrivas. Serviceplanen bifogas till den elektroniska ansökan under Bilagor.

Obs! Ansökningar som skickats in utan bifogade serviceplaner handläggs inte. Ansökningar som kommit in för sent handläggs inte.

Representanter för organisationer kan boka tid till ansökningskliniker innan ansökningstiden går ut. Tiden ska bokas per e-post, laura.kyntola(at)hel.fi.

Vid utdelningen av bidrag iakttas Helsingfors stads anvisningar om allmänna understöd.

Behandlingstid:

6-8 veckor.

Giltighetstid:

En inlämnad ansökan gäller tills beslutet har fattats.

Ytterligare upplysningar:

Mer information: specialplanerare Laura Kyntölä, laura.kyntola(at)hel.fi, tfn 09 310 36666

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Användningen kräver identifiering antingen med bankkoder eller mobilcertifikat.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Inskickade ansökningar kan ändras så länge som ansökans status i ärendemappen är vastaanotettu (mottagen). En uppdaterad ansökan ersätter en tidigare inskickad ansökan. När ansökans status ändras till käsittelyssä (i behandling) går det inte längre att göra ändringar i ansökan. Bilagor till ansökan kan lämnas in inom utsatt tid med hjälp av meddelandefunktionen. Ansökningar som inkommit för sent och ansökningar med bristfälliga uppgifter avvisas.

Ytterligare information om e-tjänster:

Om du väljer Spara som utkast sparas bilagor inte med ansökan.

Vem kan söka?

Bidrag kan sökas av de organisationer från Helsingfors som genom sin verksamhet främjar integration för Helsingforsbor med utländsk bakgrund. Verksamhet som främjar integration är till exempel stöd för sysselsättning, utbildning eller välbefinnande för Helsingforsbor med utländsk bakgrund och ökning av deras möjligheter att delta samt uppbyggande av jämlika möjligheter.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

För tjänsten svarar:

Centralförvaltningen

Suomeksi » | På svenska | In English »