Hoppa till innehållet

Ungdomsservicen, ansökan om verksamhetsunderstöd och löneunderstöd

Verksamhets- och lönenunderstöd är avsedda för den årliga verksamheten hos föreningar för yngre tonåringar och ungdomsföreningar från Helsingfors samt för anställning. Utgångspunkten för stödet är att 2/3 av medlemmarna och de som aktivt deltar i verksamheten är personer bosatta i Helsingfors och att de är yngre än 29 år.

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Verksamhetsunderstöd beviljas åt Helsingforsföreningar för yngre ungdomar eller ungdomar, där över hälften av medlemmarna eller de personer som aktivt deltar i verksamheten är Helsingforsbor i åldern 7-28.


Om det är fråga om en förening vars verksamhet för yngre tonåringar eller unga (t.ex. vuxenföreningars avdelningar/sektioner för yngre tonåringar) endast utgör ett delområde ska ungdomsverksamhetens andel avskiljas från föreningens övriga verksamhet både i bokföringen och i verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen.

Hyresunderstöd söks i samband med verksamhetsunderstödet. Hyresunderstöd beviljas föreningar som är behöriga att söka verksamhetsunderstöd, som har hyrt egna lokaler där de driver verksamhet minst fyra dagar i veckan. Hyresunderstöd beviljas även de distriktsorganisationer för yngre tonåringar och ungdomar från Helsingfors vars lokala föreningar eller sektioner är berättigade till verksamhetsunderstöd. Vid ansökan om hyresunderstöd ska det ansökta beloppet inkluderas i det ansökta verksamhetsunderstödsbeloppet och behovet av understöd redogöras i angivet fält.

Löneunderstöd beviljas registrerade ungdomsföreningar och föreningar för yngre tonåringar från Helsingfors eller motsvarande registrerade föreningar som under sig har lokala i Helsingfors verksamma ungdomsföreningar, sektioner/avdelningar/verksamhetsgrupper eller om föreningens verksamhet annars är av sådan natur att den förutsätter organisering och 2/3 av medlemmarna eller personerna som aktivt deltar i verksamheten inte har fyllt 29 år. Förutsättningen för beviljande av löneunderstöd är att föreningens verksamhet bedöms i samarbete med ungdomssektionen.

1. Ansökan ska lämnas in före utgången av den sista februari.
2. Bilagorna ska lämnas in före slutet av mars.
3. Ungdomsnämnden fattar beslutet om understödet.
4. Beslutet delges den sökande per post.
5. Användningen av understödet utreds i samband med eller före nästa års ansökan.

Behandlingstid:

Behndlingstid 3-4 månader

Giltighetstid:

En inlämnad ansökan gäller tills beslutet har fattats.

Ytterligare upplysningar:

Vid utdelningen av understöd iakttas Understödsreglemente för ungdomsföreningarsom innehåller närmare information om kriterierna för beviljandet av understöd.

E-tjänster

 Gå till e-tjänsten »


Kräver identifiering
Sparas i ärendemappen

Förutsättningar för användning:

Att använda tjänsten kräver autentisering antigen med personliga bankkoder eller med mobil id.

Tjänsten tillgänglig dygnet runt varje dag

Suomi.fi-fullmaktskod:

Avustushakemuksen tekeminen

Hur behandlingen av ärendet fortskrider:

Uppgifterna i redan inskickade ansökningar kan ändras så länge som ansökans status i kommunikationsmappen är mottagen. En uppdaterad ansökan ersätter en tidigare inskickad ansökan. När ansökans status ändras till i behandling går det inte längre att ändra på ansökan. Bilagor till ansökan kan lämnas in med hjälp av meddelandefunktionen inom utsatt tid.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:Suomeksi » | På svenska