Hoppa till innehållet

Barnskyddets familjerådslag

Under familjerådslaget främjas klienternas påverkningsmöjligheter i barnskyddet och närståendes delaktighet i barnens och de ungas liv.

Under familjerådslaget träffas barnets egen familj och personer som står familjen nära för att diskutera och planera hur barnets eller den ungas uppväxt ska tryggas som en del av familjens och de närståendes vardag.

Under familjerådslaget
- Utser man vilka ärenden som kräver lösningar.
- Förenar man familjens, de närståendes och socialväsendets resurser. Du kan själv delta, påverka och bestämma om ärenden som berör er familj.
- Tar man fram allt tillgängligt stöd som lämpar sig för den enskilda situationen.
- Utarbetar man tillsammans en så konkret plan som möjligt för att förändra eller förbättra barnets eller den ungas situation. Den egna planen medför att man förbinder sig till förändringarna.

Målet är att man enhälligt utarbetar en konkret plan för ordnande av skydd av och omsorg om barnet eller den unga. Det viktigaste med familjerådslaget är att klientfamiljen och deras närstående samlas för att diskutera och planera tryggandet av barnets eller den ungas uppväxt utgående från de egna behoven och resurserna. Utgångspunkten är att man beaktar barnets tankar och önskemål samt ger familjen och närståendenätverket möjlighet att framföra egna alternativ. Myndigheternas uppgift är att informera närståendenätverket om saker som är väsentliga med tanke på situationen och dess möjligheter att stödja barnet och de närstående vid genomförandet av planen. Då familjerådslaget ordnas används en utomstående medlare som utnämns till sammankallare.

Du kan anhålla om tjänsten hos den ansvariga socialarbetaren inom barnskyddet

Tjänsten är avgiftsfri för klienterna.

Förutsättningar för användning:

Barnskyddets klientfamiljer och deras närstående.

Tjänsten är avsedd för helsingforsbor.

Tillgängliga språk:

finska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »