Hoppa till innehållet

Hälsokontroller inom skolhälsovården, årskurs 5

Den omfattande hälsokontrollen i årskurs fem inbegriper en undersökning som genomförs av hälsovårdaren och läkaren. Föräldrarna eller vårdnadshavarna deltar i den hälsokontroll som läkaren utför.
Den hälsokontroll som hälsovårdaren genomför omfattar en uppföljning och bedömning av elevens hälsa, tillväxt och välbefinnande. Under hälsokontrollen utreds barnets humör, hur barnet klarar skolarbetet och vardagen samt de sociala relationerna. Man undersöker barnets tillväxt och utveckling. Genom hälsorådgivningen främjar man barnets hälsa samt stärker och stödjer barnets och familjens resurser. Under hälsovårdarens kontroll går man igenom den hälsoenkät som barnet fyllt i (THL - hälsoenkät för elever i femman) samt den hälsoenkät som föräldrarna fyllt i (THL Förhandsuppgifter inför hälsoundersökning i femman, till elevens föräldrar) och lärarens bedömning av elevens välbefinnande och framsteg i skolan. Man bedömer vilka stödåtgärder och tilläggsundersökningar som eventuellt behövs med tanke på övergången till högstadiet. I de nationella anvisningarna nämns inget om undersökning av syn, färgseende eller hörsel i det här skedet, men man kan vid behov genomföra dylika undersökningar om det finns skäl att misstänka problem eller om avvikelser iakttagits tidigare. Det rekommenderas att färgseendet undersöks redan i det här skedet.
Utgångspunkten för läkarundersökningen är de uppgifter som man fått vid träffen med hälsovårdaren. Läkaren utför också en klinisk undersökning. I den här åldern är det viktigt att beakta i vilket skede av puberteten barnet är och göra en bedömning av hållningen eftersom de flesta barn ännu kommer till ett skede där de växer snabbt och om barnet från tidigare har lindrig skolios finns det risk för att den snabbt förvärras. Man säkerställer att kroniska sjukdomar som eventuellt konstaterats behandlas på lämpligt sätt och att barnet själv har fått tillräckligt med information om sin sjukdom och om hur den behandlas.
I samband med läkarundersökningen diskuterar läkaren, barnet och föräldrarna familjens hälsa och välbefinnande. Man utreder familjens hälsovanor och uppdaterar familjens välfärdsplan, som inbegriper en bedömning av välbefinnandet. Man stärker föräldraskapet och familjens resurser med beaktande av i vilket utvecklingsskede barnet är. Vid kontrollen fäster man särskild uppmärksamhet vid barnets eventuella erfarenheter av rusmedel och risker för marginalisering samt andra behov av särskilt stöd. Läkaren tar hjälp av lärarens bedömning av eleven, såtillvida att vårdnadshavaren har gett till samtycke till detta.

Förutsättningar för användning:

Skolelever

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    >   

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »