Hoppa till innehållet

Hälsokontroller inom skolhälsovården, årskurs 8

Den omfattande hälsokontrollen inbegriper en undersökning som genomförs av hälsovårdaren och läkaren. Föräldrarna eller vårdnadshavarna deltar i den hälsokontroll som läkaren utför. (THL Förhandsuppgifter inför hälsoundersökning av högstadieelever, till elevens föräldrar, elevens egen blankett från THL, lärarens bedömning).
Den hälsokontroll som hälsovårdaren genomför omfattar en uppföljning och bedömning av elevens hälsa, tillväxt och välbefinnande. Under hälsokontrollen utreds den ungas välbefinnande genom att man diskuterar till exempel den ungas humör, hur studierna och vardagen förlöper samt sociala relationer. Man undersöker den ungas tillväxt och utveckling. Genom hälsorådgivningen främjar man den ungas hälsa samt stärker och stödjer hans eller hennes och familjens resurser. Hälsovårdaren fyller på förhand i det Hälsointyg för ungdom som de unga får i samband med läkarundersökningen.

Vårdnadshavarna deltar i läkarundersökningen, men den unga får också möjlighet att träffa läkaren utan föräldrar. Utgångspunkten för läkarundersökningen är de uppgifter som man fått vid träffen med hälsovårdaren. Läkaren utför också en klinisk undersökning. Bedömningen av pubertetsstatusen är central i det här skedet. Vid behov diskuterar man också frågor som berör den sexuella hälsan, till exempel eventuella menstruationsbesvär, bekymmer som berör den egna kroppen, sexualitet, sexuell identitet, negativa erfarenheter eller riskbeteende. Tillsammans med den unga diskuterar man hans eller hennes livsstil, hobbyer, skolgång och framtidsplaner. Det är också viktigt att man vid läkarundersökningen säkerställer att kroniska sjukdomar som eventuellt konstaterats behandlas på lämpligt sätt och att den unga själv har fått tillräckligt med information om sin sjukdom och om hur den behandlas. Läkaren uppmärksammar också frågor kring yrkesval eftersom kroniska sjukdomar, inlärningssvårigheter, allergier eller avvikelser i syn eller hörsel kan utgöra hinder för att arbeta i vissa yrken. I samband med läkarundersökningen får ungdomarna ett hälsointyg.

Förutsättningar för användning:

Skolelever

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »