Hoppa till innehållet

Rådgivning om adoption inom familjen

Den som vill adoptera sin makas eller makes minderåriga barn ska anmäla sig till kön för adoptionsrådgivning. Rådgivningen omfattar vanligtvis 1-3 besök på byrån och ett hembesök.

Hur länge adoptionsprocessen varar och bekräftelsen av adoptionen beror bland annat på sökandenas livssituation samt andra faktorer som berör adoptionen, till exempel den andra biologiska förälderns vistelseort och förhållning till saken.

Adoptionen av ett minderårigt barn kan inte bekräftas om inte barnets biologiska föräldrar har gett sitt samtycke till den. Det behövs inget samtycke om den andra föräldern till exempel på grund av sjukdom inte kan uttrycka sin vilja och det med tanke på barnets bästa finns mycket vägande skäl att bekräfta adoptionen. Om parterna önskar kan de i samband med bekräftelsen av adoptionen eller i ett senare skede komma överens om kontakt mellan barnet och den tidigare föräldern.

Adoptionen kan inte bekräftas utan att det barn som ska adopterats samtycker till den, om barnet har fyllt tolv år. Adoptionen kan heller inte bekräftas om den strider mot ett under tolv år gammalt barns vilja, såvida barnet är så pass utvecklat att hans eller hennes vilja måste tas i beaktande. Oberoende av barnets ålder diskuteras alltid adoptionen med barnet. Adoptionsärendet förs inte vidare om inte föräldrarna har berättat för barnet att makan eller maken inte är barnets biologiska förälder. Man bör alltid öppet och på det sätt som barnets åldersnivå förutsätter berätta för barnet om familjesituationen och saker som berör barnets bakgrund. Adoptionen påverkar underhållet, vårdnaden och arvsfrågor. Bekräftelse av adoptionen söks hos tingsrätten. Adoptionen kan inte hävas.

Det är möjligt att bekräfta en adoption av en vuxen person såvida den person som adopteras som minderårig har skötts och uppfostrats av sökanden eller om det mellan personen i fråga och den som vill bli adoptivförälder i övrigt då personen var minderårig har knutits ett band som kan jämföras med förhållandet mellan en förälder och dess barn. Ansökan görs då direkt till tingsrätten.

REGISTRERADE PARFÖRHÅLLANDEN
Personer som lever i ett registrerat parförhållande och som genom att gemensamt beslut har skaffat ett barn, kan efter att barnet har fötts ansöka om att adoptionen ska bekräftas. I de fall där barnet har kommit till först efter att parförhållandet registrerats har den biologiska modern åtta veckors betänketid. Betänketiden på åtta veckor tillämpas också om donatorn/den biologiska fadern är känd. För att få rådgivning ska sökandena anmäla sig till adoptionsrådgivningen. Det är ingen kö till rådgivningen och den genomförs vanligtvis genom ett besök på byrån. Om graviditeten inte uppstått genom könsceller av en anonym donator kan fler besök behövas eftersom alla parter måste höras och rättsverkningarna av adoptionen måste utredas för alla parter. Om det är fråga om en anonym donator kan barnets biologiska moder gå till barnatillsyningsmannen för att motsätta sig en utredning av faderskapet.
Om faderskapet bekräftas måste även barnets fader ge sitt samtycke till adoptionen för att den ska kunna bekräftas. Efter att adoptionen bekräftats förlorar den tidigare föräldern alla sina rättigheter och skyldigheter som förälder och vårdnadshavare, men om parterna vill kan de ingå ett avtal om kontakt mellan barnet och den andra biologiska föräldern. Om avtalet ingås under adoptionsprocessen bekräftas det av domstolen i samband med bekräftelsen av adoptionen. Bekräftelse av adoptionen söks hos tingsrätten.

Tillgängliga språk:

finska, svenska, engelska

Läs mer:

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

För tjänsten svarar:

Social- och hälsovårdssektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »