Hoppa till innehållet

Avvikelser från behandlingskraven på avloppsvatten och hushållsavloppsvatten

Kravet att behandla avloppsvatten gäller fastigheter som inte är kopplade till det allmänna avloppsnätet och på vilka det uppstår avloppsvatten.

Kommunens miljöskyddsmyndighet får på ansökan bevilja tillstånd att avvika från reningskraven på basnivå på områden högst fem år i sänder.

En förutsättning för tillstånd att avvika från kraven är att belastningen på miljön med hänsyn till användningen av fastigheten ska anses vara anmärkningsvärt obetydlig jämfört med den belastning som obehandlat avloppsvatten ger upphov till eller att de åtgärder som krävs för att förbättra behandlingssystemet bedömda som en helhet är oskäliga för fastighetsinnehavaren på grund av de höga kostnaderna och de tekniska kraven. Vid bedömningen av huruvida åtgärderna är oskäliga för innehavaren av en fastighet ska hänsyn tas till

1) fastighetens läge på ett område som ska anslutas till ett avloppsnät,

2) hög ålder hos innehavaren av fastigheten och övriga personer som är stadigvarande bosatta på fastigheten samt andra motsvarande särskilda faktorer i deras livssituation,

3) långvarig arbetslöshet eller sjukdom hos innehavaren av fastigheten eller något annat jämförbart socialt hinder för betalning.

Befrielsen kan beviljas enbart ifall behandlingen av avloppsvatten på fastigheten har arrangerats så att den inte orsakar risk för att miljön förorenas.

Ett beviljat tillstånd förfaller om användningen av fastigheten ändras så att belastningen ökar eller fastigheten byter ägare eller innehavare.

Tillgängliga språk:

finska, svenska

Verksamhetsställen och kontaktinformation:

Verksamhetsställen som hör till tjänsten:

För tjänsten svarar:

Stadsmiljösektorn


Suomeksi » | På svenska | In English »