Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


En erfarenhetsexpert inom missbrukararbetet har egen erfarenhet av en beroendesjukdom och tillfrisknande från beroendet.
Mer om tjänsterna...
Vid bedömningen av ett barn under 6 år tar vi reda på vilken typ av ergoterapi barnet behöver för sin utveckling.
Mer om tjänsterna...
Inom ergoterapi för skolelever stöder vi barnets prestation i skolan och på fritiden.
Mer om tjänsterna...
Ergoterapi kan hjälpa dig om du har svårt att klara av funktioner i vardagen, arbetslivet och på fritiden.
Mer om tjänsterna...
Ergoterapeuten löser vardagliga problem för äldre som bor hemma eller närståendevårdare.
Mer om tjänsterna...
Evakuering är förflyttning av människor eller egendom i säkerhet från farliga platser eller objekt.
Mer om tjänsterna...
Ekonomiskt stöd för att låta göra nya kläder, för stora ändringsarbeten eller för att kläderna på grund av skada slits mer än vanligt.
Mer om tjänsterna...
Barnatillsynsmannens uppgift är att fastställa faderskap för barn som fötts utom äktenskap.
Mer om tjänsterna...
Kunden faktureras för akutvårdens ambulanstransport. Priset är baserat på förordningen om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport.
Mer om tjänsterna...
Fakturering, betalningsövervakning och inkassering av Helsingfors stads ämbetsverks och affärsverks fordringar.
Mer om tjänsterna...
Ekonomiforvaltinigstjänsten sköter kundämbetsverkens inköpsfakturor, det vill säga de fakturor som staden får.
Mer om tjänsterna...
Familjearbetets mål är att stödja barnets tillväxt och utveckling, öka familjens kontroll över sin vardag, stödja föräldrarna i olika aspekter av föräldraskapet samt stärka samspelet mellan förälder och barn.
Mer om tjänsterna...
Neuropsykologen kartlägger barnets eller den ungas svårigheter och styrkor för att hitta lämpligt stöd.
Mer om tjänsterna...
Familjedagvårdaren är en anställd vid kommunen som tar hand om barn i sitt eget hem. Barngruppen kan högst bestå av fyra barn under skolåldern.
Mer om tjänsterna...
Familjedagvårdare som tar hand om barn i sitt eget hem är anställd hos Helsingfors stad. Gruppen får bestå av högst fyra barn. Dessutom kan man även placera ett förskolebarn eller en skolelev i gruppen på eftermiddagarna.Vårdaren och vårdnadshavarna kommer överens om vårdtiden separat för varje barn beroende på vårdnadshavarens arbetstider, studier eller andra behov. Familjedagvårdaren arbetar i regel 8-9 timmar per dag och i genomsnitt 40 timmar i veckan.När vårdaren inte arbetar ordnas reservvård för barnet på ett daghem, ett gruppfamiljedaghem eller i en annan familjevårdares grupp.
Mer om tjänsterna...
Familjehusen ordnar öppen, invånarorienterad verksamhet för småbarnsfamiljer.
Mer om tjänsterna...
Faderskapsfrågor, frågor om underhåll, vårdnad och umgängesavtal, adoptionsfrågor och utarbetande av en utredning till domstolen i vårdnads- och umgängestvister.
Mer om tjänsterna...
Familjerådgivningen kan hjälpa familjen med barnuppfostran, i problematiska familjesituationer eller kriser.
Mer om tjänsterna...
Familjevården är avsedd för personer med utvecklingsstörning eller handikapp som inte kan bo och vårdas i det egna hemmet med stöd av andra tjänster.
Mer om tjänsterna...
Målet med familjevården är att erbjuda barnet personlig omsorg och vård, långvariga mänskliga relationer och ett tryggt hem.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   >
02.11.2022 09:28