Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


I naturdatasystemet kan man bekanta sig med den mångsidiga naturen i Helsingfors. De viktigaste naturmaterialen i naturdatasystemet är information om naturskyddsobjekt och hundratals andra värdefulla naturområdena.
Mer om tjänsterna...
Stora Räntans naturskola verkar i Södra Helsingfors på en holme utanför Brunnsparken. Naturskolans termin sträcker sig från slutet av april till början av oktober. Förbindelsebåten kör med en halv timmes mellanrum och naturskoldagen är 3-5 timmar lång.
Mer om tjänsterna...
Naturskyddet bygger på naturvårdslagen (1996). Dess huvudsyfte är att bevara naturens mångfald.Naturskyddsmetoder är fridlysning av naturskyddsområden och naturminnesmärken samt skydd av naturtyper och vilda arter.
Mer om tjänsterna...
Städerna i huvudstadsregionen ordnar guidade naturutflykter för kommuninvånarna. I utflyktskalendern finns uppgifter om utflykterna i kronologisk ordning.
Mer om tjänsterna...
Skräp, saker och avfall som lämnats på allmänna områden kan anmälas till stadsmiljösektorns kundtjänst.
Mer om tjänsterna...
Neurologiska polikliniken sköts av HUS.
Mer om tjänsterna...
Närarbetet möter på fältet personer som är i behov av tjänster men som inte är berättigade till majoriteten av stadens tjänster.
Mer om tjänsterna...
Till det uppsökande närarbetet hör situationsbedömning av personer som uppvisar psykiska symptom, och uppträder störande på gatan och i allmänna lokaler samt hänvisande till tjänster.
Mer om tjänsterna...
Till det uppsökande närarbetet hör hjälp med bostads- och penningärenden till mindre bemedlade samt hänvisande till övriga tjänster.
Mer om tjänsterna...
Med näridrottsplats avses en mångsidig och trivsam idrottsplats som sporrar en bred grupp av användare att motionera.
Mer om tjänsterna...
Man kan uppsöka näringsterapeuternas mottagning på remiss vid olika problemsituationer med anknytning till kost och näring.
Mer om tjänsterna...
En närståendevårdare som ingått ett avtal om stöd för närståendevård har rätt till två eller tre lediga dagar i månaden.
Mer om tjänsterna...
Nättjänsten Inka finns endast i Helsingfors stads intranät.
Mer om tjänsterna...
Med nödinkvartering avses tillfälligt boende som räcker endast en eller två nätter.
Mer om tjänsterna...
Konsumenten kan se kontrollresultaten för livsmedelslokalerna i Oiva-systemet och på livsmedelslokalernas dörr.
Mer om tjänsterna...
Med e-tjänsten kan du kolla felparkeringsavgiftens information och göra omprövningsbegäran om du anser att avgiften är ogrundad.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors stads palliativa poliklinik erbjuder konsultationer och uppföljning av symtomatisk vård för patienter boende i Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
Parkeringstillstånd för boende ger rätt till att parkera på parkeringsplatserna för boende.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors parkeringskontrollörer övervakar att parkeringsbestämmelserna följs.
Mer om tjänsterna...
På förmiddagarna erbjuder parktanterna kortvarig vård för barn under skolåldern.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32   >
08.09.2020 09:25