Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Miljötillstånd behövs inte för sådan kortvarig verksamhet av försöksnatur vars syfte är att testa ny teknik, råvaror eller bränslen, tillverknings- eller förbränningsmetoder eller en reningsanordning eller att i en anläggning eller yrkesmässigt behandla avfall, om detta sker i syfte att klarlägga verksamhetens konsekvenser, användbarhet eller någon annan jämförbar omständighet.
Mer om tjänsterna...
Du ska anmäla inledande, väsentlig ändring eller upphörande av verksamhet eller byte av verksamhetsutövare som berör livsmedelskontaktmaterial. Livsmedelskontaktmaterial är alla material och produkter som kommer i kontakt med livsmedel.
Mer om tjänsterna...
En person som ansöker om bygglov ska bifoga en bygglovskarta samt en förteckning över ägarna av grannfastigheterna, för hörande av grannarna. Anmälan om tomthöjd är en del av materialet för bygglovskartan.
Mer om tjänsterna...
Om ett barn ska övergå till hemundervisning ska vårdnadshavaren lämna in den ifyllda blanketten till barnets skola.
Mer om tjänsterna...
Wilma används för kommunikation mellan hem och skola. Användarnamn för Wilma får du av skolan. Du kan anmäla ditt barn till morgonverksamheten tidigast i augusti, när läsåret har börjat.
Mer om tjänsterna...
Till stadens miljötjänster ska du bland annat anmäla verksamhet med skönhetssalong, hotell, skola, daghem och idrottslokal.
Mer om tjänsterna...
Att grunda ett vattenverk eller distribuera hushållsvatten kräver en ansökan eller anmälan i enlighet med hälsoskyddslagen.
Mer om tjänsterna...
Genom e-tjänsten kan du anmäla dig eller den som du är vårdnadshavare för till kulturcentralens kurser.
Mer om tjänsterna...
Helsingforsbor har möjlighet att söka sig till ett anonymt HIV-test vid laboratorierna på hälsostationerna.
Mer om tjänsterna...
Som Helsingforsbo har du möjlighet att testa dig anonymt för HIV genom att kontakta din egen hälsostation.
Mer om tjänsterna...
Evenemangsarrangören ska se till att i god tid före evenemanget sköta alla nödvändiga tillstånd, anmälan och övriga arrangemang.
Mer om tjänsterna...
Anpassningsträningen är målinriktad verksamhet som sker individuellt eller i grupp; resultatet är social rehabilitering och minimering av de olägenheter som skadan medför.
Mer om tjänsterna...
Vi erbjuder heldygnsvård och -omsorg vid anstaltsvårdens enheter. Anstaltsvården kan vara lång- eller kortvarig.
Mer om tjänsterna...
Servicen är avsedd för personer med utvecklingsstörning som behöver heltäckande omsorg och stöd dygnet runt.
Mer om tjänsterna...
Skicka den ifyllda ansökan med bilagor via den krypterade förbindelsen: https://securemail.hel.fi till: helsinkilisa@hel.fi. Bilagorna ska vara i PDF- eller JPG-format, eller utskrivna och skickade per post till: Helsingforstillägget, Näringslivsavdelningen, PB 20, 000999 Helsingfors stad.
Mer om tjänsterna...
Fyll i ansökningsblanketten och skicka den per e-post till kontrollanterna för enheten för områdesanvändning och -övervakning på adressen ulkoilma@hel.fi
Mer om tjänsterna...
Om du bygger på en arrendetomt som ägs av Helsingfors stad och arrendeavtalet inte tillåter byggande av en bergvärmebrunn, måste du ansöka om att lägga till bergvärme i markarrendeavtalet. I nya arrendeavtal kan man avtala om bergvärmebrunnar redan vid inrättandet av markarrendeavtal.
Mer om tjänsterna...
Du behöver ett utlåtande från kommunen för ett bygg- och ombyggnadsprojekt för vilket du ansökt om statens understöd eller bidrag hos ARA.Efter att projektplanen för objektet blivit färdig, lämna in ansökningshandlingarna via ARA:s e-tjänst. ARA ber om ett utlåtande från kommunen via e-tjänsten.Staden ger sitt utlåtande om projektet och skickar det till ARA. Den sökande ser utlåtandet på ARA:s e-tjänst.Vi skickar utlåtandet inom två veckor efter att vi mottagit de handlingar vi behöver.
Mer om tjänsterna...
Du behöver ett ordningsnummer för att ansöka om bostadsrättsbostad. Du kan ansöka om ett ordningsnummer på tre olika sätt: i e-tjänsten, med ett webbformulär eller med en utskrivbar blankett.I e-tjänsten kan du ansöka om ett nytt ordningsnummer eller kontrollera dina gällande ordningsnummer. Du får ett meddelande till din mapp om att ansökningen har mottagits i bostadsrättssystemet och ett meddelande om när det nya ordningsnumret skickas till mappen.Händelser i mappen meddelas till dig via e-post. Observera att numret i e-postmeddelandet och efter rubriken i ansökan är ärendemappens ärendenummer, inte bostadsrättens ordningsnummer.Du kan granska dina ordningsnummer i ärendemappen genom att öppna uppgifterna för din ansökan. Då visas samtliga giltiga ordningsnummer.Du kan också granska dina ordningsnummer i webbformuläret (du behöver webbankkoder) eller genom att kontakta vår rådgivning.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45   >
02.11.2022 09:28