Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Inom klienthandledningen letar man i samarbete med socialarbetare och personer som arbetar på respektive placeringsplatser efter platser för vård utom hemmet för barn.
Mer om tjänsterna...
Ett samarbetsnätverk för klimatfrågor mellan staden, näringslivet och andra aktörer.
Mer om tjänsterna...
I samband med skoldagen arrangeras klubbverksamhet åt Helsingforsiska grundskoleelever.
Mer om tjänsterna...
HRT ansvarar för att arrangera kollektivtrafiken i huvudstadsregionens kommuner samt Kervo och Kyrkslätt.
Mer om tjänsterna...
Det finns sju konstisbanor i Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
För byggande av takskydd, skjul, kiosker eller liknande konstruktioner behövs åtgärdstillstånd om åtgärden påverkar naturförhållanden, markanvändningen av det omgivande området eller stads- eller landskapsbilden. Det behövs inget tillstånd för att bygga en gårdskonstruktion på högst 20 m2 på en småhustomt.
Mer om tjänsterna...
Vi ger dig råd kring problem med inomhusluften eller bullerolägenheter i bostaden per telefon och via e-post.
Mer om tjänsterna...
Kontaktmaterial betyder redskap, material och andra förnödenheter som kommer i kontakt med livsmedel.
Mer om tjänsterna...
Genom kontinuerlig tillsyn övervakas tomternas och byggnadernas skick utgående från de anställdas egna observationer och skriftlig respons.
Mer om tjänsterna...
Om du är orolig för ett födelsemärke eller en hudförändring, kom och visa upp det för en läkare.
Mer om tjänsterna...
I E-tjänsten kan du beställa kopior av avgångs- och skiljebetyg från grundskolan (från år 1996) och från gymnasiet (från år 2006) från arkivet vid sektorn för fostran och utbildning.
Mer om tjänsterna...
E-tjänst via vilken kopior av avgångsbetyg från grundskolan från år 1996 och från gymnasiet från år 2006 och senare år kan beställas från arkivet vid sektorn för fostran och utbildning.
Mer om tjänsterna...
Servicen är främst avsedd för personer som fyllt 65 år och tillfälligt behöver anstaltsvård dygnet runt för den tid den egna närståendevårdaren har ledigt.
Mer om tjänsterna...
En mottagningsinstitution erbjuder för barnet en kortvaig placering under vilken man arbetar för att åstadkomma en förändring med tanke på barnets bästa.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors stads kortvariga hyresbostäder är avsedda för personer som behöver bo hemifrån under några månader till exempel på grund av ett stambyte, arbetsuppdrag eller en praktik.
Mer om tjänsterna...
Kortvarigt serviceboende stöder funktionsförmågan hos äldre som bor hemma och resurserna hos vårdgivande anhöriga.
Mer om tjänsterna...
Krisboende för personer med utvecklingsstörning hjälper i situationer där basservicen och övriga stödåtgärder är otillräckliga.
Mer om tjänsterna...
Om inget annat boendealternativ är tillgängligt, utreder man om kriterierna för beviljande av tillfälligt boende uppfylls.
Mer om tjänsterna...
Krisjouren ger krishjälp till helsingforsare och personer som vistas i Helsingfors t.ex. i en olycka, i en våldssituation eller när en närstående har avlidit plötsligt.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   >
02.11.2022 09:28