Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


I språkbadsklasserna studerar finskspråkiga barn till största delen på svenska.
Mer om tjänsterna...
Med språkbad avses den modell för inlärning av ett främmande språk där man tillägnar sig språket genom att använda det i ett naturligt sammanhang och i meningsfulla situationer.
Mer om tjänsterna...
I servicecentralernas språkgrupper kan du upprätthålla dina språkkunskaper och lära dig nytt.
Mer om tjänsterna...
Kurserna i finska och svenska är avsedda för föräldrar som vårdar sina under 3-år gamla barn hemma.
Mer om tjänsterna...
Kompetenscentret Stadin osaamiskeskus erbjuder invandrare rehabiliterings-, utbildnings- och sysselsättningstjänster.
Mer om tjänsterna...
Sysselsättningsunderstöd beviljas föreningar och stiftelser för verksamhet som främjar helsingforsarnas sysselsättningsmöjligheter.
Mer om tjänsterna...
Stadskansliet beviljar organisationer understöd för att förverkliga målen i stadens integrationsprogram.Helsingfors stads integrationsprogram består av Helsingfors stadsstrategi 2021-2025 (Läge för tillväxt), som godkändes av stadsfullmäktige 13.10.2021, och dokumentet Helsingfors stads prioriteringar för att främja integration för 2022-2025.
Mer om tjänsterna...
Stadslotsen i nordöstra stordistriktet hjälper att hitta rätt påverkanskanaler i Helsingfors. Främjar samarbetet mellan aktörerna och invånarna i området.
Mer om tjänsterna...
Stadlots i norra stordistriktet och Kårböle hjälper att hitta rätt påverkanskanaler i Helsingfors. Främjar samarbetet mellan aktörerna och invånarna i området.
Mer om tjänsterna...
I Helsingfors stad arbetar sju stadslotsar i alla stordistrikt. Stadslotsarnas uppgift är att hjälpa dig att hitta rätt påverkanskanaler i Helsingfors. Stadslotsarna ger dig information om hur du kan delta och påverka i Helsingfors. Stadslotsarnas mål är att öka likabehandlingen av stadsborna och främja förmågan att se staden med andras ögon. Stadslotsarna främjar mångstämmigheten i stadsbornas delaktighet och stödjer sektorerna i ärenden kring invånarnas delaktighet.
Mer om tjänsterna...
Stadslots i mellersta stordistriktet hjälper att hitta rätt påverkanskanaler i Helsingfors. Främjar samarbetet mellan aktörerna och invånarna i området.
Mer om tjänsterna...
Stadslotsen i sydöstra stordistriktet och Nordsjö stödjer dessutom stadsbornas, samfundens och stadens medarbetares ömsesidiga dialog och samarbete. Ofta innebär detta nätverksbyggande och att föra samman människor.
Mer om tjänsterna...
Stadslotsen i södra stordistriktet hjälper att hitta rätt påverkanskanaler i Helsingfors. Främjar samarbetet mellan aktörerna och invånarna i området.
Mer om tjänsterna...
Stadlots i östra stordistriktet och Östersundom hjälper att hitta rätt påverkanskanaler i Helsingfors. Främjar samarbetet mellan aktörerna och invånarna i området.
Mer om tjänsterna...
Vi betjänar dig i ärenden gällande parkering samt gator och parker.
Mer om tjänsterna...
Vi betjänar dig i ärenden kring parkering samt gator och parker. Vi betjänar dig via e-post, per telefon och vid vårt verksamhetsställe i Fiskehamnen.
Mer om tjänsterna...
Föreningar och samfund kan hyra mark från staden för småskalig stadsodling. Inom stadsodlingen odlar man växter i odlingskärl, -flak, -säckar eller i små lotter.
Mer om tjänsterna...
Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd för invånardelaktighet. Understödskategorierna är allmänt understöd för underhåll av andra än stadens invånarlokaler och för samordning av verksamheten, verksamhetsunderstöd för utveckling av strukturer och metoder som ökar invånardelaktigheten, små understöd för förverkligande av nya eller begynnande projekt eller projekt av engångsnatur som ingår i de föregående kategorierna.
Mer om tjänsterna...
Stadsstyrelsen beviljar årligen understöd för invånardelaktighet. Understödskategorierna är allmänt understöd för underhåll av andra än stadens invånarlokaler och för samordning av verksamheten, verksamhetsunderstöd för utveckling av strukturer och metoder som ökar invånardelaktigheten, små understöd för förverkligande av nya eller begynnande projekt eller projekt av engångsnatur som ingår i de föregående kategorierna.
Mer om tjänsterna...
Fastighetens ägare har i allmänhet rätt att bygga staket vid tomtgränsen mot gatan. Vid behov söks åtgärdstillstånd för staketet vid stadens byggnadstillsyn.
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >
02.11.2022 09:28