Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordningen personen har rätt att veta huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats.En person vars uppgifter samlas i stadens register när han eller hon använder stadens tjänster kan genom den här tjänsten framföra en begäran om insyn i sina uppgifter. Insyn i personuppgifter kan också begäras av en vårdnadshavare, en intressebevakare eller en befullmäktigade.
Mer om tjänsterna...
Om du anser att beslutet om ersättning för fordonets flyttningskostnader är obefogat, kan du göra en begäran om omprövning. Du kan göra en begäran om omprövning efter att du har fått ta del av beslutet. En begäran om omprövning ska göras senast inom 30 dagar från delgivningen. Du behöver inte betala kostnaderna för flyttningen under handläggningen av begäran om omprövning.
Mer om tjänsterna...
Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordningen personen har rätt att kräva att staden rättar inexakta eller felaktiga personuppgifter om honom eller henne själv. Man har rätt att komplettera ofullständiga uppgifter, bland annat genom att ge en tilläggsutredning. En person vars uppgifter samlas i stadens register när han eller hon använder stadens tjänster kan genom den här tjänsten kräva att hans eller hennes uppgifter ska rättas. Rättelse av personuppgifter kan också begäras av en vårdnadshavare, en intressebevakare eller en befullmäktigade.
Mer om tjänsterna...
Vi kan ordna behovsprövad vård och stöd för familjer med närståendevård enligt deras behov.
Mer om tjänsterna...
I byggbarhetsutredningen av en bergvärmebrunn får du veta om det under objektområdet finns underjordiska utrymmen, konstruktioner, platsreserveringar eller ledningar som kan påverka planerna för bergvärme. Eller om fastigheten ligger på ett grundvatten-, naturskydds- eller fornminnesområde som kan hindra byggandet av bergvärmesystem.Du behöver en byggbarhetsutreding av en bergvärmebrunn för bygglovansökan eller åtgärdstillstånd för projektet.
Mer om tjänsterna...
Du kan beställa information om vilka gator som ska rengöras baserat på gatunamn eller postnummer. Du får ett sms klockan 16 dagen innan gaturengöringen.
Mer om tjänsterna...
Beställ grundbottensyn, konstruktionssyn, ventilationssyn, syn av vatten- och avloppsanordningar, uppföljningssyn och slutsyn av byggnadstillsynens regionala inspektör eller av en byggmästare. Inspektionsingenjörer och byggmästare är anträffbara mån kl. 11-12 och tor kl. 10.30-12.
Mer om tjänsterna...
Beställ utmärkning i terrängen och lägessyn genom stadsmätningstjänsternas kundservice. Skicka samtidigt som du beställer lägessyn för jordvärme borrningsrapporten till adressen kymp.maalampo@hel.fi. Skicka beställningen per e-post eller kom och gör den på plats. Kundservice har öppet mån-tis 8.15- 12.00 och ons-fre 12.00-15.00. Betjäningen sker med könummer Om du bokar en tid på förhand, betjänas du på den avtalade tiden.
Mer om tjänsterna...
Vi kontrollerar mun- och tandhälsan hos blivande föräldrar.
Mer om tjänsterna...
En utvecklingsstörd invånare har samma rättigheter och skyldigheter som andra kommuninvånare som bor i hyresbostäder.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors stad beviljar understöd till organisationer med verksamhet i Helsingfors. Stad använder ett elektroniskt system för behandling av ansökningar om understöd. Ansökningar kan också skickas till Helsingfors stads registratorskontor, men inte in per e-post.
Mer om tjänsterna...
Boendeförsöket erbjuder klienten möjlighet att öva sina boendefärdigheter under handledning under en tid som man separat kommer överens om med varje klient.
Mer om tjänsterna...
Avsikten med boendeförsöksperioden är att bedöma en gravt handikappad klients funktionsförmåga.
Mer om tjänsterna...
En boendegrupp består av skillda bostäder som ligger nära varann. De boenden har normalt hyresförhållande.
Mer om tjänsterna...
Stadmiljösektorns miljötjänsters enheten för miljöhälsa svarar för tillsyns-, rådgivnings- och expertuppgifter gällande sanitära omständigheter i bostäder, såsom föreskrivs i hälsoskyddslagen.
Mer om tjänsterna...
Med tillstånd för boendeparkering kan du parkera förmånligt på boendeparkeringen i ditt bostadsområde. Boendeparkering finns i innerstaden.
Mer om tjänsterna...
Boenderådgivningen strävar till att lösa problem som beror på bl.a. hyresskuld, störande liv eller vanskötsel av bostaden.
Mer om tjänsterna...
I grupphemmen erbjuds personer med utvecklingsstörning assisterat, instruerat och stött boende.
Mer om tjänsterna...
Boendetjänster för psykiatriska klienter är underhyresgäst, stött boende, serviceboende, resurserat serviceboende och familjevård.
Mer om tjänsterna...
Boendetjänster för bostadslösa är stödboende, stött boende och serviceboende (i Aurorahuset).
Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41   >
02.11.2022 09:28