Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Elektronisk ansökan för alla lediga arbetsplatser vid staden.
Mer om tjänsterna...
Du kan ansöka om tillstånd för företagsparkering eller förlänga tillståndets giltighet per e-post (kymp.pysakointitunnus@hel.fi) eller genom att personligen besöka stadsmiljösektorns kundtjänst. Du kan köpa tillståndet för 1-12 månader, förutom om du ansöker om tillståndet per e-post. Då kan du ansöka om det för högst sex månader åt gången.
Mer om tjänsterna...
En ärendehanteringstjänst där du kan ansöka om en ARA-hyresbostad av Helsingfors stad.
Mer om tjänsterna...
I e-tjänsten kan kunden ansöka om ett nytt ordningsnummer eller granska sina befintliga ordningsnummer för bostadsrättsbostad.
Mer om tjänsterna...
Med ansökan kan du, i e-tjänsten Asti, ansöka om plats i Helsingfors stads småbarnspedagogik. Plats i förskoleundervisningen kan sökas genom Helsingfors stads e-tjänster.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors stads allmänna understöd är avsett för registrerade organisationers allmännyttiga verksamhet. Stadsstyrelsens allmänna understöd kan sökas för verksamhet som inte stöds av andra sektorer.Den sökandes- verksamhet ska ha pågått i minst ett år,- verksamhet ska huvudsakligen rikta sig till helsingforsare.
Mer om tjänsterna...
En elektronisk tjänst, genom vilken man kan ansöka om Helsingfors stads tjänstebostad. Tjänsten är avsedd för anställda vid alla sektorer i Helsingfors stad, stadens centralförvaltning och vid affärsverken (utom HRT och Servicecentralen som förmedlar sina tjänstebostäder själva).
Mer om tjänsterna...
Ansökningsperioden för stöd till egenföretagare slutade den 30 september 2020 kl. 23:59. Inga nya ansökningar kan skickas efter detta.
Mer om tjänsterna...
Genom ansökan kan vårdnadshavaren ansöka om en plats för sitt barn i Helsingfors stads klubbverksamhet, förskoleundervisning eller småbarnspedagogik som kompletterar förskoleundervisningen.
Mer om tjänsterna...
Ansökan och anvisningar
Mer om tjänsterna...
En behörig planerare har tillräcklig utbildning och erfarenhet av motsvarande uppgifter. Byggnadstillsynen bedömer planerarnas behörighet projektvis.
Mer om tjänsterna...
Om du anser att beslutet om ersättning för fordonets flyttningskostnader är obefogat, kan du göra en begäran om omprövning. Du kan göra en begäran om omprövning efter att du har fått ta del av beslutet. En begäran om omprövning ska göras senast inom 30 dagar från delgivningen. Du behöver inte betala kostnaderna för flyttningen under handläggningen av begäran om omprövning. Begäran om omprövning kan göras i e-tjänsten eller så kan den levereras till stadsmiljösektorns kundtjänst per post, e-post eller personligen. Begäran om omprövning ska göras skriftligen och innehålla följande:- ändringssökandens namn (fordonets ägare, innehavare eller med fullmakt) och adress- fordonets registernummer- ersättningsbeslutets nummer- bankkontonummer.Bifoga de handlingar som du åberopar. Efter att begäran om omprövning har handlagts kasserar vi dina bilagor om exempelvis hälsotillstånd eller ekonomisk situation.
Mer om tjänsterna...
Helsingfors stad beviljar understöd till organisationer med verksamhet i Helsingfors. Stad använder ett elektroniskt system för behandling av ansökningar om understöd. Ansökningar kan också skickas till Helsingfors stads registratorskontor, men inte in per e-post.
Mer om tjänsterna...
Med tillstånd för boendeparkering kan du parkera förmånligt på boendeparkeringen i ditt bostadsområde. Boendeparkering finns i innerstaden.
Mer om tjänsterna...
Borrningar av värmebrunnar i anknytning till existerande byggnader kräver åtgärdstillstånd.
Mer om tjänsterna...
Bostadsrättsboende är en mellanform mellan hyres- och ägarboende.
Mer om tjänsterna...
Badrum, bastur och duschutrymmen är våtrum. En del ändringar i dessa är tillståndspliktiga.
Mer om tjänsterna...
Klubbverksamheten är avsedd för barn som bor i Helsingfors och vårdas hemma, från det de är två år tills den avgiftsfria förskoleundervisningen börjar.
Mer om tjänsterna...
Ägaren eller innehavaren till en tomt kan ansöka om ändring av en giltig detaljplan.
Mer om tjänsterna...
En elektronisk ärendehanteringstjänst där man kan anmäla uppgifter om de matcher där man har varit domare och för vilka man söker arvode.
Mer om tjänsterna...

1  2  3  4   >
08.09.2020 09:25