Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


Enligti miljöskyddslagen kan sanering av mark på ett förorenat område och utnyttjande på täktområdet eller bortskaffande för behandling annanstans av marksubstanser som tagits i samband med sanering inledas genom en anmälan.
Mer om tjänsterna...
En elektronisk tjänst som är avsedd för anmälan eller tillståndsansökan till Helsingfors stads olika myndigheter om evenemang, offentliga tillställningar samt försäljnings- och marknadsföringsevenemang i Helsingfors.
Mer om tjänsterna...
Evenemangsarrangören ska se till att i god tid före evenemanget sköta alla nödvändiga tillstånd, anmälan och övriga arrangemang.
Mer om tjänsterna...
Man kan ansöka om befrielse från anslutning till vatten- och avloppsnätet.
Mer om tjänsterna...
En tjänst där man kan ansöka om tillstånd för en forskning som gäller fostrans- och utbildningssektorn.
Mer om tjänsterna...
I byggbarhetsutredningen av en bergvärmebrunn får du veta om det under objektområdet finns underjordiska utrymmen, konstruktioner, platsreserveringar eller ledningar som kan påverka planerna för bergvärme. Eller om fastigheten ligger på ett grundvatten-, naturskydds- eller fornminnesområde som kan hindra byggandet av bergvärmesystem.Du behöver en byggbarhetsutreding av en bergvärmebrunn för bygglovansökan eller åtgärdstillstånd för projektet.
Mer om tjänsterna...
För tillfälliga aktiviteter som kan leda till särskilt störande ljud måste skriftlig anmälan i förväg inges till stadsmiljösektorns miljötjänsters miljöskyddsenheten.
Mer om tjänsterna...
En e-tjänst där du kan lämna anmälan om åtgärder eller händelser som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, såsom byggande eller offentliga tillställningar, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande.
Mer om tjänsterna...
Beställ byggbarhetsutreding av en bergvärmebrunn där du får information om en bergvärmebrunn kan byggas på din tomt. Ansök om att lägga till bergvärme i markarrendeavtalet. Ingå ett arrende- eller placeringsavtal med staden.
Mer om tjänsterna...
Badrum, bastur och duschutrymmen är våtrum. En del ändringar i dessa är tillståndspliktiga.
Mer om tjänsterna...
Bygglov behövs till exempel för nybyggande, tillbyggnad eller stora renoveringsprojekt. Om det är fråga om en mindre byggnads- och husteknisk reparation eller ändring, behövs inget bygglov utan man kan göra ett utlåtande.
Mer om tjänsterna...
Både Helsingfors stad och staten har e-tjänster för företagare.
Mer om tjänsterna...
Inom fostrans- och utbildningssektorn krävs ett forskningstillstånd för alla forskningsstudier, lärdomsprov och utredningar där man samlar in eller behandlar uppgifter om sektorns klienter, elever, studerande eller personal vid, oavsett hur materialet skaffas.
Mer om tjänsterna...
Den som startar projektet eller hens befullmäktigade representant utnämner arbetsledaren i Lupapiste, varifrån den utnämnda arbetsledaren får ett e-postmeddelande om detta. Arbetsledaren godkänner utnämningen i Lupapiste-tjänsten. Arbetsledaren lämnar sina egna uppgifter och sparar de bilagor som krävs och lämnar en ansökan eller gör en anmälan. Byggnadstillsynen godkänner denna ansökan eller begär de tilläggsuppgifter som krävs.
Mer om tjänsterna...
Läs om ansvarsområdena för den som startar byggarbetet och den ansvarige arbetsledaren. Arbetsledaren utnämns och man söker till arbetsledare Lupapiste. Byggnadstillsynen utvärderar och godkänner den ansvarige arbetsledarens behörighet projektspecifikt.
Mer om tjänsterna...
Byggnadstillsynens tjänster omfattar bland annat beslut om bygglov och de förhandlingar i planeringsskedet som föregår dem, syneförrättningar på byggplatser, övervakning av tomters och byggnaders kondition, långvarig arkivering av bygglovshandlingar samt handledning av kunder. Byggnadstillsynen erbjuder stadsborna information om beslut och om ett Helsingfors i förnyelse.
Mer om tjänsterna...

1  2   >
02.11.2022 09:28