Hoppa till innehållet

Stadens tjänster


Sök med tjänstens namn:


Tjänsterna i alfabetisk ordning:  


Se också

Utskrivbar blankett
Tillstånd
Ansökningar


AA-grupperna stöder dig att bli nykter.
Mer om tjänsterna...
Alla Helsingfors- och Vandabor kan få adoptionsrådgivning. Rådgivningen är avgiftsfri för klienten. Rådgivning ges för såväl inhemsk som internationell adoption som adoption inom familjen.
Mer om tjänsterna...
Det kan finnas ett behov av att utreda saker kring adoptionen senare i livet.
Mer om tjänsterna...
De som önskar sig ett adoptivbarn eller som funderar på att överlämna sitt barn till adoption ska uppsöka adoptionsrådgivningen.
Mer om tjänsterna...
Om man överväger att överlämna sitt barn till adoption kan man komma för att diskutera saken med en socialarbetare.
Mer om tjänsterna...
Akutvården ansvarar för tillståndsbedömningen och akutsjukvården av en patient som plötsligt insjuknat eller blivit skadad på olycksplatsen, samt vid behov för patientens transport till en sjukjour.
Mer om tjänsterna...
Syftet med konsultationen är att patienten får en bedömning av sin hälsa och sitt behov av fortsatt vård av missbrukarvården eller den psykiatriska specialsjukvården i rätt tid.
Mer om tjänsterna...
Är du oroad över en äldre person? Anmäl din oro!
Mer om tjänsterna...
Helsingforsbor har möjlighet att söka sig till ett anonymt HIV-test vid laboratorierna på hälsostationerna.
Mer om tjänsterna...
Anpassningsträningen är målinriktad verksamhet som sker individuellt eller i grupp; resultatet är social rehabilitering och minimering av de olägenheter som skadan medför.
Mer om tjänsterna...
Vi erbjuder heldygnsvård och -omsorg vid anstaltsvårdens enheter. Anstaltsvården kan vara lång- eller kortvarig.
Mer om tjänsterna...
Servicen är avsedd för personer med utvecklingsstörning som behöver heltäckande omsorg och stöd dygnet runt.
Mer om tjänsterna...
Du kan ansöka om dygnet runt-vård inom såväl hemkommunen som andra kommuner.
Mer om tjänsterna...
Du kan ansöka om nedsättning eller efterskänkande av klientavgifter med en fritt formulerad ansökan, en färdig ansökningsmall eller en elektronisk blankett.
Mer om tjänsterna...
Syftet med arbets- och dagverksamheten är att skapa meningsfulla aktiviteter som på ett individuellt sätt stödjer klienten att bli självständigare och vuxnare.
Mer om tjänsterna...
Syftet med arbetsverksamheten för handikappade personer är att stödja och främja klientens arbets- och fumnktionsförmåga.
Mer om tjänsterna...
Syftet med arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte är att förbättra klientens kontroll över sitt liv och skapa förutsättningar för sysselsättning.
Mer om tjänsterna...
I grupphemmen erbjuds personer med utvecklingsstörning assisterat, instruerat och stött boende.
Mer om tjänsterna...

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   >
02.11.2022 09:28