Hoppa till innehållet

Dataskydd

EU:s allmänna dataskyddsförordning

Med dataskydd avses skydd av personuppgifter. EU:s allmänna dataskyddsförordning syftar till att förbättra skyddet av personuppgifter, att vid hantering av personuppgifter öka transparensen samt att ge de registrerade, med andra ord stadens kunder, fler medel att kontrollera hur deras personuppgifter behandlas. Dessutom vill man med dataskyddsförordningen svara på de dataskyddsfrågor som digitaliseringen och globaliseringen väcker. Dataskyddslagen kompletterar och preciserar bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Dataskyddet i Helsingfors stads tjänster

Då du som kund anlitar stadens tjänster eller annars sköter ärenden hos staden, samlar staden in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att sköta ärendet.

Med personuppgifter avses sådan information med hjälp av vilken en person kan identifieras. Sådan information är till exempel namn, e-postadress, telefonnummer, positionsinformation, personbeteckning och patientuppgifter.

Helsingfors stad har alltid en rättslig grund för att behandla personuppgifter. Dessutom följer Helsingfors stad i behandlingen och arkiveringen av personuppgifter god databehandlingssed och nationella datasäkerhetsanvisningar och god praxis. Personuppgifterna behandlas omsorgsfullt och ändamålsenligt. Stadens anställda utbildas regelbundet i hanteringen av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter sker under övervakning, och användningen av system som innehåller personuppgifter följs upp.

Registerbeskrivningar

Helsingfors stad samlar personuppgifter i register efter uppgifternas användningssyfte. Staden har formulerat registerbeskrivningar för personregistren där du för respektive registers vidkommande kan läsa vad syftet är med att behandla uppgifter. Du kan också läsa annat nyttigt, såsom vem som är personuppgiftsansvarig och vem som är registrets kontaktperson.

Dina rättigheter och hur du kan hävda dem

I egenskap av registrerad har du rättigheter med avseende på dina personuppgifter och behandlingen av dessa vid Helsingfors stad. Du har bland annat rätt att få veta huruvida staden behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter som behandlas samt att be att få se de uppgifter som gäller dig själv. Du har också rätt att kräva att felaktiga personuppgifter rättas.

Rättigheterna tillämpas på olika sätt beroende på vad som är grunden för behandlingen av personuppgifterna. Största delen av stadens tjänster består i verkställande av lagstadgade förpliktelser. I det fallet behöver staden inget särskilt samtycke för att få behandla dina personuppgifter. En del av tjänsterna är emellertid sådana att insamlingen av personuppgifter bygger på ditt samtycke, varvid staden ber om ditt samtycke för behandling av dina uppgifter. Du har när som helst rätt att återta ditt samtycke.

Helsingfors stads verktyg för konsekvensbedömning för dataskydd

Helsingfors stad har publicerat egna verktyg för konsekvensbedömningen. Syftet med publiceringen är att underlätta samarbetet kring dataskydd mellan staden och dess serviceleverantörer.

Dessutom vill Helsingfors stad främja det inbyggda utgångsläget för dataskyddet också utanför staden genom att göra konsekvensbedömningens verktyg tillgängliga för alla.

Konsekvensbedömningens verktyg har planerats för Helsingfors stads verksamhet, och därför bör en extern användare överväga om de är lämpliga för den egna verksamheten.

Tilläggsuppgifter

Du kan vända dig till Helsingfors stads dataskyddsombud om du har frågor gällande behandlingen av dina uppgifter:

Dataskyddsombudet
Stadskansliet
Förvaltningsavdelningen
PB 1
00099 Helsingfors stad
tietosuoja(a)hel.fi
09 310 1691 (telefonväxel)

Sekretessbelagd information kan skickas till dataskyddsombudet med skyddad e-post. Logga in med bankkoder för att använda skyddad e-post.22.06.2021 15:16

Helsingfors stads registerbeskrivningar

Detta register omfattar i EU:s allmänna dataskyddsförordning avsedda registerbeskrivningar för Helsingfors stad, ordnade förvaltningsvis.